Đổi mới nhận thức lý luận về đội ngũ trí thức và tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong điều kiện phát triển mới của đất nước (kỳ 2)

PGS, TS VŨ TRỌNG LÂM

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

TCCS - Cần xây dựng, thực hiện cơ chế, chính sách trọng dụng, đãi ngộ xứng đáng theo mức độ đóng góp và năng lực thực tiễn để trí thức thực sự yên tâm nghiên cứu, sáng tạo khoa học trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Có cơ chế đặc thù về đầu tư, đãi ngộ đối với trí thức theo nhiệm vụ và sản phẩm sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm mức sống của trí thức cao hơn mức sống chung của xã hội. Đồng thời, có cơ chế đột phá trong phát hiện, trọng dụng và đãi ngộ trí thức tài năng, nhà khoa học trẻ; xóa bỏ tư duy chỉ thiên về coi trọng bằng cấp, thâm niên công tác...

Bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở Việt Nam

TS BÙI SỸ LỢI

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội

TCCS - Một đặc trưng cơ bản, quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường ở Việt Nam là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội. Mục tiêu bao trùm của chính sách xã hội là mang lại cho mọi người dân trong xã hội cuộc sống tốt đẹp, bảo đảm công bằng, tiến bộ và bình đẳng để nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân. Xây dựng và thực hiện chính sách xã hội phải đặt trong tổng thể quản lý phát triển xã hội bền vững; giải quyết hài hòa các quan hệ xã hội, nhất là phúc lợi xã hội, an ninh xã hội, an ninh con người.

Một số bài học kinh nghiệm về giải quyết tố cáo trong nội bộ Đảng, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

CAO VĂN THỐNG

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Kiên quyết đấu tranh, bác bỏ các âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận những thành quả cách mạng Việt Nam

VŨ THỊ HƯỜNG

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Phát triển bền vững kinh tế vùng duyên hải miền Trung thích ứng với biến đổi khí hậu

Nguyễn Thanh Thảo

Cục Địa chất Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Một số luận bàn về hệ giá trị văn hóa Việt Nam

GS, TS BÙI QUANG THANH

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Nhận diện nguy cơ, thách thức của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

PGS, TS NGUYỄN TRÚC LÊ - TS VŨ DUY

Trường Đại học Kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội

Một số tác động của cuộc xung đột Nga - U-crai-na tới cục diện thế giới

PGS, TS NGUYỄN ANH TUẤN

Học viện Ngoại giao

Tỉnh Kon Tum: Khơi thông mọi nguồn lực hướng tới hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững

DƯƠNG VĂN TRANG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

TCCS - Những năm qua, tỉnh Kon Tum đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Thời gian tới, tỉnh Kon Tum tiếp tục nỗ lực cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước bằng các nhiệm vụ cụ thể, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm khơi thông và phát huy mọi nguồn lực, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành địa phương “thuộc nhóm phát triển khá của cả nước”(1).

Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của hệ thống trung tâm chính trị cấp huyện, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị hiện nay

Nguyễn Thị My Sa

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Hiện nay, nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị gắn với phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng cấp thiết, quan trọng; trong đó, hệ thống trung tâm chính trị cấp huyện đóng vai trò nền tảng, gốc rễ. Trong tình hình mới, cần thực hiện những giải pháp đồng bộ, khoa học để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện, góp phần củng cố nền tảng lý luận, tư tưởng của Đảng vững chắc từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Quảng Ninh nhận diện và phát huy các giá trị văn hóa, con người, tạo nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững

Vũ Trung Duy

TCCS - Các giá trị “thiên nhiên tươi đẹp - văn hóa đặc sắc - xã hội văn minh - hành chính minh bạch - kinh tế phát triển - nhân dân hạnh phúc” là hệ giá trị hợp trội được định hình dựa trên cơ sở địa phương hóa các giá trị tốt đẹp của quốc gia - dân tộc và nhân loại, tổng hợp hóa và nâng tầm các giá trị riêng lẻ của văn hóa, con người Quảng Ninh, làm thành bản sắc, cốt cách riêng có, trở thành tầm nhìn phát triển địa phương. Đồng thời, giữa các thành tố của hệ giá trị Quảng Ninh trên có quan hệ khăng khít, chặt chẽ, tương hỗ, bao quát khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, cùng với hệ giá trị của tỉnh, cần định vị và xác định hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người Quảng Ninh, tạo thành 4 trụ cột văn hóa gắn kết chặt chẽ, chuyên hóa và thúc đẩy lẫn nhau, tạo thành nguồn lực, động lực tinh thần và sức mạnh vật chất to lớn để Quảng Ninh phát triển nhanh và bền vững...

Thái độ, trình độ, hay... đức độ?

Trung Sơn

TCCS - Trong đội ngũ cán bộ hiện nay, không khó để bắt gặp một số người rất thành công trong việc biểu hiện thái độ khiến nhiều người - nhất là cán bộ lãnh đạo cấp trên, những người có liên quan trực tiếp đến lợi ích và con đường thăng tiến của họ - cảm thấy đẹp lòng, yêu thích, được đánh giá là đúng mực, hòa nhã, khiêm nhường hay hăng hái, nhiệt tình, trách nhiệm..., nhưng đằng sau lại ngấm ngầm đổ việc cho đồng nghiệp một cách điệu nghệ, giảo hoạt hoặc tranh công, đổ lỗi, hạ uy tín của người khác… Lúc này, cái thái độ vốn được người khác yêu thích, ngợi khen, thực chất chỉ là kỹ nghệ biểu diễn ở mức độ “thượng thừa”, nhằm che đậy sự hãnh tiến, lười nhác, kém cỏi...