Phát triển bền vững kinh tế vùng duyên hải miền Trung thích ứng với biến đổi khí hậu

Nguyễn Thanh Thảo

Cục Địa chất Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường

TCCS - Vùng duyên hải miền Trung là khu vực có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh của nước ta. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng hiện hữu, vùng duyên hải miền Trung thường xuyên phải đối mặt với bão lũ, xâm nhập mặn, xói lở bờ biển và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác, khiến cho sự phát triển của vùng tồn tại nhiều yếu tố thiếu bền vững. Do đó, việc thích ứng với biến đổi khí hậu để vùng duyên hải miền Trung phát triển kinh tế bền vững là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Tăng cường liên kết, phối hợp giữa hai vùng Trung Bộ và Tây Nguyên trong thúc đẩy phát triển kinh tế hiện nay

PGS, TS BÙI QUANG BÌNH - BÙI PHAN NHÃ KHANH

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

Mô hình nông nghiệp sa mạc ở tỉnh Bình Thuận - Mô hình phát triển dựa trên khả năng biến thách thức thành cơ hội, lấy vượt khó làm động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo

TS. ĐOÀN TRƯỜNG THỤ

Tạp chí Cộng sản

Một số quan điểm giải quyết các vấn đề xã hội khu vực ven biển vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

TS Phạm Đi - TS Lương Tình - Nguyễn Văn Tốn

Học viện Chính Trị Khu vực III - Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ - Ban Kinh tế Trung ương

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, thúc đẩy sự phát triển bền vững trong bối cảnh mới

TS NGUYỄN TRÙNG KHÁNH

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam