Quảng Ninh nhận diện và phát huy các giá trị văn hóa, con người, tạo nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững

Vũ Trung Duy

TCCS - Các giá trị “thiên nhiên tươi đẹp - văn hóa đặc sắc - xã hội văn minh - hành chính minh bạch - kinh tế phát triển - nhân dân hạnh phúc” là hệ giá trị hợp trội được định hình dựa trên cơ sở địa phương hóa các giá trị tốt đẹp của quốc gia - dân tộc và nhân loại, tổng hợp hóa và nâng tầm các giá trị riêng lẻ của văn hóa, con người Quảng Ninh, làm thành bản sắc, cốt cách riêng có, trở thành tầm nhìn phát triển địa phương. Đồng thời, giữa các thành tố của hệ giá trị Quảng Ninh trên có quan hệ khăng khít, chặt chẽ, tương hỗ, bao quát khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, cùng với hệ giá trị của tỉnh, cần định vị và xác định hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người Quảng Ninh, tạo thành 4 trụ cột văn hóa gắn kết chặt chẽ, chuyên hóa và thúc đẩy lẫn nhau, tạo thành nguồn lực, động lực tinh thần và sức mạnh vật chất to lớn để Quảng Ninh phát triển nhanh và bền vững...

Phát huy “nội lực”, khai thác hiệu quả “ngoại lực”, kiến tạo động lực tăng trưởng mới để phát triển bền vững

Nguyễn Đình Quyết

Tạp chí Cộng sản

Giá trị Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS VŨ THỊ NGHĨA

Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai

Phát huy hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Tạp chí Cộng sản

Quá trình thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” qua gần 40 năm đổi mới: Từ thực tiễn tỉnh Ninh Thuận

THU PHƯƠNG

Tạp chí Cộng sản