Một số bài học kinh nghiệm về giải quyết tố cáo trong nội bộ Đảng, góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

CAO VĂN THỐNG

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

TCCS - Giải quyết hiệu quả đơn, thư tố cáo là một trong những biện pháp quan trọng để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vì vậy, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng lãnh đạo công tác này. Thời gian qua, các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả tích cực và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Đó sẽ là cơ sở quan trọng giúp cho các chủ thể có trách nhiệm tiếp tục thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ này trong thời gian tới, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tư tưởng “trọng dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài học trong xây dựng chính quyền vì nhân dân phục vụ hiện nay

HỒNG THẾ VINH

Học viện Chính trị khu vực III

Tăng cường bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước hiện nay

NGUYỄN TƯỜNG LÂM

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam

Quyết tâm xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

BÙI MINH CHÂU

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ

Đồng chí Nguyễn Chí Diểu - Tấm gương người cộng sản vì nước, vì dân

TS TRẦN THỊ HUYỀN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh