Một số luận bàn về hệ giá trị văn hóa Việt Nam

GS, TS BÙI QUANG THANH

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

TCCS - Vấn đề nhận thức, nhận diện để đi đến khai thác, bồi đắp, xây dựng giá trị văn hóa và hệ giá trị văn hóa ở Việt Nam luôn gắn liền với sự vận động và quá trình chuyển đổi của đời sống văn hóa nói riêng và điều kiện phát triển xã hội về các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nói chung. Và hiện nay đang được đặt ra như một yêu cầu tất yếu, khách quan.

Phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Mai Hương Giang

Tạp chí Cộng sản

Gắn kết giáo dục đại học với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - nền tảng phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

TS VƯƠNG QUỐC THẮNG

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Một số vấn đề giới trong chính sách bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam

GS, TS HOÀNG BÁ THỊNH

Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành phố Cần Thơ hướng đến đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long

TS TRẦN VIỆT TRƯỜNG

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ