Việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội XIV của Đảng phải khoa học, có đổi mới trong cách làm, thật sự có chất lượng, phản ánh đầy đủ thực tiễn mới của đất nước

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

TCCS - Ngày 23-22024, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã tiến hành phiên họp đầu tiên. Việc chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội XIV là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng, bảo đảm sự thành công của đại hội. Đặc biệt, Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần này phải là một công trình khoa học kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ của toàn Đảng... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban chủ trì và phát biểu tại phiên họp. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam, đưa đất nước vững bước tiến lên đạt được nhiều thành tựu mới

VÕ VĂN THƯỞNG

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quyết tâm cao, ý chí lớn, ra sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Năm mới, khí thế mới, tiếp thêm khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc!

Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần “lập pháp chủ động, giám sát hiệu quả, quyết sách kịp thời, bứt phá phát triển”

VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam