Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của hệ thống trung tâm chính trị cấp huyện, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị hiện nay

Nguyễn Thị My Sa

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Hiện nay, nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị gắn với phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng cấp thiết, quan trọng; trong đó, hệ thống trung tâm chính trị cấp huyện đóng vai trò nền tảng, gốc rễ. Trong tình hình mới, cần thực hiện những giải pháp đồng bộ, khoa học để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm chính trị cấp huyện, góp phần củng cố nền tảng lý luận, tư tưởng của Đảng vững chắc từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

“Hòa bình và tự vệ”: Tầm nhìn chiến lược và đúng đắn trong đường lối quốc phòng - an ninh của Việt Nam

TS TRƯƠNG VĂN KHANH

Trung tá, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

Ngoại giao Việt Nam phát huy vai trò tiên phong với “gốc vững” là nền tảng tư tưởng của Đảng

Trần Chí Trung - Đào Thị Mai Anh

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao - Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao

Những thách thức mới trong quản lý nền kinh tế thâm dụng dữ liệu và một số lưu ý cho Việt Nam

GS, TS PHAN HUY ĐƯỜNG

Trường Đại học Đại Nam

Một số vấn đề về giải quyết khiếu nại hành chính theo thủ tục hành chính ở nước ta hiện nay

Nguyễn Anh Tuấn

Bộ Công an