Giá trị lý luận và thực tiễn cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng bộ và chính quyền huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Phạm Thị Hường

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Hậu Lộc

TCCS - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham ô, tham nhũng. Người cho rằng, tham ô, tham nhũng là “những căn bệnh nguy hiểm”, “là giặc nội xâm”, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn làm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm suy yếu bộ máy của Đảng, Nhà nước; gây mất lòng tin của quần chúng nhân dân. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một cuộc đấu tranh quyết liệt, thường xuyên, lâu dài, nhằm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của dân chủ và pháp luật trong quá trình đổi mới, hoàn thiện nền quản trị quốc gia ở Việt Nam

Nguyễn Văn Thôi

Tạp chí Cộng sản

Tạo động lực cho trí thức Việt Nam phát triển đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Cao Thị Phương

Phản bác luận điệu “Việt Nam không có tự do tôn giáo”

PGS, TS Văn Đức Giao

Thượng tá, Trường Đại học An ninh nhân dân

Thanh niên quân đội với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

TS Lê Huy Tuynh

Thượng tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng