Tỉnh Quảng Bình quán triệt, học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tấn Toàn

TCCS - Ngày 12-5-2023, tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

NGUYỄN TẤN TOÀN

Tạp chí Cộng sản

Đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên - Nhà hoạt động thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình

Nguyễn Tấn Toàn

Tạp chí Cộng sản

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

TS. HOÀNG THANH HIẾN

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình phát huy tiềm năng, thế mạnh, tập trung phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

TS. HOÀNG THANH HIẾN

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình