Quận ủy Hoàn Kiếm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI

TS KHUẤT TRỌNG NAM

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

TCCS - Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 17-3-2021, của Thành ủy Hà Nội, về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, Quận ủy Hoàn Kiếm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhờ đó, đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Huyện ủy Thanh Trì chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu

ĐINH VĂN CẢNH

Trường Đại học Luật Hà Nội

Thành ủy Hà Nội tăng cường phát huy dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

TS Vũ Linh

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

Thành ủy Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm nêu gương, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới

Lê Thị Bích Thuận

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Đảng bộ quận Đống Đa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

TS Vũ Thanh Mai

Học viện Cảnh sát nhân dân