Thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính

TS TRẦN THANH HUYỀN

Đại học Quốc gia Hà Nội

TCCS - Thành phố Hà Nội đã và đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, nền công vụ chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của nhân dân và xã hội, hướng tới mục tiêu trở thành 1 trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử vào năm 2025; đến năm 2030, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy, dẫn dắt phát triển vùng và cả nước, có sức cạnh tranh khu vực và thế giới, sánh vai thủ đô các nước phát triển cao trong khu vực.

Đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế mới ở Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Lê Thị Phượng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Để Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế trong thời gian tới

Trịnh Thị Thu Hiền

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tăng khả năng chống chịu nền kinh tế Thủ đô trước các tác động tiêu cực, hướng đến tăng trưởng, phát triển bền vững

Lê Thị Phượng

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Hà Nội đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng

Minh Minh