Những giá trị không thể xuyên tạc, phủ nhận của lý luận hình thái kinh tế - xã hội và học thuyết giá trị thặng dư

TS HOÀNG THỊ KIM OANH – PGS, TS VŨ THỊ THANH XUÂN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TCCS - Với mưu đồ chính trị xấu, thái độ thù địch, nhãn quan phiến diện, phản khoa học, các thế lực phản động và những phần tử cơ hội không ngừng xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận các giá trị đích thực của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Hầu hết luận điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đều bị chúng tìm mọi cách xuyên tạc, bóp méo, hòng phủ nhận tính khoa học, cách mạng, nhân văn, nhân đạo; trong đó, những nội dung bị tập trung công kích, xuyên tạc nhiều nhất là lý luận hình thái kinh tế - xã hội và học thuyết giá trị thặng dư.

Hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030

GS, TS TRẦN THỊ VÂN HOA - GS, TS HOÀNG VĂN HOA

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

TCCS - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, với mục tiêu tổng quát: “Phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao... Phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao”(1). Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Để đạt được các mục tiêu này trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Sự kế thừa lý luận của V.I. Lê-nin và những tư duy mới trong quan điểm về phòng, chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS NGUYỄN QUỐC TOÀN

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Nhận diện và phản bác một số luận điệu sai trái, thù địch về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay

NGUYỄN CAO SIÊNG

Tạp chí Cộng sản

Chính sách công nghiệp xanh hướng tới sự phát triển bền vững ở Việt Nam

TS Hoàng Ngọc Hải

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Văn hóa phi vật thể Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế

GS, TS Bùi Quang Thanh

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại qua cuốn sách Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS PHẠM THỊ LAN

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Anh gia nhập CPTPP và triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam - Anh

Nguyễn Thanh Lan

Viện Nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính

TS TRẦN THANH HUYỀN

Đại học Quốc gia Hà Nội

TCCS - Thành phố Hà Nội đã và đang tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, nền công vụ chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của nhân dân và xã hội, hướng tới mục tiêu trở thành 1 trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử vào năm 2025; đến năm 2030, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy, dẫn dắt phát triển vùng và cả nước, có sức cạnh tranh khu vực và thế giới, sánh vai thủ đô các nước phát triển cao trong khu vực.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phương pháp dân vận trong giai đoạn hiện nay

TS Đặng Văn Khương

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

TCCS - Phương pháp Hồ Chí Minh về dân vận luôn là sợi chỉ đỏ soi sáng, dẫn đường cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp cách mạng. Trong giai đoạn hiện nay, việc vận dụng phương pháp dân vận Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần gương mẫu, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, tập hợp quần chúng.

Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam

Hà Phương

TCCS - Việc tổng kết 40 năm đổi mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu chỉ đạo: “Đến năm 2025, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước, cần hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới...”. Do vậy, trong quá trình tổng kết, đánh giá, cần tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới; cần có những đề xuất quan điểm, mục tiêu, định hướng giải pháp cho giai đoạn tới. Đặc biệt quan trọng là cần có những đề xuất, kiến nghị góp phần xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng tới đây...

“Đỏ nhưng chưa chín”

HOÀNG VIỆT

TCCS - Nếu chỉ đề cao bằng cấp, mà không quan tâm thích đáng đến năng lực thực sự, thì sẽ dẫn tới tình trạng có nhiều người sở hữu bằng cấp rất cao, trải qua rất nhiều chương trình đào tạo khác nhau, nhưng khi thực hiện nhiệm vụ lại không đạt yêu cầu, thậm chí chỉ là yêu cầu đặt ra đối với người có trình độ bằng cấp thấp hơn nhiều. Nói theo cách dân gian, những cán bộ này có biểu hiện của “đỏ nhưng chưa chín”...