TCCS - V.I. Lê-nin (22-4-1870 – 22-4-2020) - Lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới, người sáng lập Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III), đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng Tháng Mười Nga, lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo.

 

V.I. Lê-nin - Lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới

Ngày 16-4-1917, V.I. Lê-nin đến Petrograt để trình bày bản Luận cương Tháng Tư nổi tiếng, thực chất đây là một văn kiện mang tính cương lĩnh đề ra đường lối giành chiến thắng cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa với khẩu hiệu: "Toàn bộ chính quyền về tay các Xô Viết!". Hội nghị lần thứ VII toàn Nga (tháng 4-1917) của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga đã nhất trí thông qua đường lối cách mạng do V.I. Lê-nin đề ra.

Hàng vạn quần chúng đã tổ chức tuần hành, mít tinh để chào đón V.I. Lê-nin, người con ưu tú của nước Nga tại nhà ga ở thành phố Petrograd

Chiều tối 6-11-1917, V.I. Lê-nin đến Điện Smolny, trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang nhằm lật đổ Chính phủ tư sản lâm thời và thiết lập chính quyền Xô Viết. Ðêm 6-11-1917, khởi nghĩa vũ trang bắt đầu nổ ra ở Thủ đô Petrograd. Rạng sáng ngày 7-11-1917, toàn thành phố Saint Petersburg nằm trong tay những người khởi nghĩa và đến đêm ngày 7-11-1917, Cách mạng Tháng Mười Nga toàn thắng. Chính quyền về tay nhân dân. Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo đã ra đời.

V.I. Lê-nin đến Điện Smolny trực tiếp chỉ đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang nhằm lật đổ chính phủ tư sản lâm thời và thiết lập chính quyền Xô Viết (ảnh trái). Ðêm 6-11-1917, khởi nghĩa vũ trang bắt đầu nổ ra (ảnh phải)

Ngay trong đêm 7-11-1917, Đại hội các Xô Viết được triệu tập, thành lập Chính quyền Xô Viết do V.I. Lê-nin đứng đầu

V.I. Lê-nin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Moskva trong Lễ kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, ngày 7-11-1918

Đầu tháng 3-1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) được thành lập tại Moskva dưới sự lãnh đạo của V.I. Lê-nin

V.I. Lê-nin (22-4-1870 – 22-4-2020) - Lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới

 

Vận dụng sáng tạo tư tưởng của V.I. Lê-nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

Khát vọng cháy bỏng giành độc lập, tự do cho dân, cho nước đã thôi thúc Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Người đã gặp được “Sơ thảo lần thứ nhất về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I. Lê-nin. Khi đọc “Sơ thảo luận cương” của V.I. Lê-nin, Người cảm động:“Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”.

Từ ngày 25 đến ngày 30-12-1920, chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc (tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Pháp) tham dự Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tours với tư cách đại biểu Đông Dương. Nguyễn Ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và cũng là người cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem những tư tưởng của V.I. Lê-nin và bài học từ Cách mạng Tháng Mười Nga là “cẩm nang thần kỳ” và Người tiếp thu, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam. Người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam đủ uy tín, năng lực lãnh đạo nhân dân Việt Nam vượt qua bao khó khăn, thử thách để giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cuộc mít tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 19-8-1945 (ảnh trái); Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ảnh phải)

Ngày 7-5-1954, lá cờ Quyết chiến - Quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Chiến dịch Điện Biên Phủ hoàn toàn thắng lợi (ảnh trái); Xe tăng Quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, trưa 30-4-1975, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (ảnh phải)

Sau 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo, kém phát triển, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; nhân dân có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, mở rộng và phát huy; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững; độc lập, chủ quyền được bảo đảm; vị thế và uy tín đất nước ngày càng nâng cao trên trường quốc tế... Những thành tựu đó là nhờ Đảng ta trung thành, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Qua các kỳ đại hội, Đảng ta vận dụng sáng tạo tư tưởng của V.I. Lê-nin vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế

Đất nước phát triển mạnh mẽ sau gần 35 năm đổi mới

Nguồn ảnh: Tư liệu/ TTXVN