Trao Giải thưởng về thông tin đối ngoại

Ngày 27-5, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo về công tác thông tin đối ngoại tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2014 cho lĩnh vực báo chí.

Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển lý luận cách mạng vô sản vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

TCCSĐT - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã kiên trì, bền bỉ vận dụng và phát triển lý luận cách mạng vô sản phù hợp với thực tiễn Việt Nam, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội; xây dựng nên một học thuyết về cách mạng giải phóng và phát triển dân tộc; từng bước giải quyết đúng những yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam, đưa sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc đến thành công, đặt nền móng đưa đất nước vững bước đi lên theo con đường xã hội chủ nghĩa, đặt nền móng đưa đất nước vững bước đi lên theo con đường xã hội chủ nghĩa.

“Đổi mới mô hình Hội đồng Lý luận Trung ương”

TCCSĐT - Ngày 25-5-2015, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tiến hành kỳ họp thứ 15. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì kỳ họp. Tham gia có các thành viên Hội đồng.

Chỉ thị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26-3-2004 của Bộ Chính trị (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 36), công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều tiến bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ vũ, động viên người Việt Nam ở nước ngoài nâng cao ý thức tự hào dân tộc, lòng yêu nước, gắn bó với quê hương đất nước, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, vươn lên trong cuộc sống, hội nhập vào nước sở tại.

TẠP CHÍ XÂY CỘNG SẢN

Tổng biên tập PGS, TS. Vũ Văn Phúc

Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở số 101 (5-2015)
Hồ sơ sự kiện số 302 (10-5-2015)
Đoàn kết và phát triển số 33 (5-2015)
Tạp chí Cộng sản số 871 (5-2015)

VIDEO