Tuyên bố báo chí Việt Nam-Singapore về chuyến thăm của Chủ tịch nước

Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Singapore Tony Tan Keng Yam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore từ ngày 28 đến ngày 30-8-2016. Hai bên đã ra Tuyên bố báo chí chung về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân.

Quy hoạch nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

TCCSĐT - Văn kiện Đại hội XII của Đảng coi trọng việc thực hiện công tác quy hoạch nguồn lực đối với phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và trên cả nước. Bởi lẽ, sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cùng với sự hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quy hoạch nói chung và quy hoạch nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội nói riêng.

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là dân chủ và thực hành dân chủ

TCCSĐT - Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân chính là thể hiện tư tưởng “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Đúng như phương châm mà Đảng ta đã xác định: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ.

Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

TCCSĐT - Trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tôn giáo như: Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16-10-1990 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 18-6-2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,...

Bố trí kiêm nhiệm hợp lý

TCCSĐT - Sáp nhập thôn, xóm, bố trí kiêm nhiệm chức danh nhằm tinh gọn đội ngũ, tiết kiệm ngân sách, cải thiện phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố là việc làm không sai … nhưng cần căn cứ từng trường hợp cụ thể, phù hợp, để phát huy năng lực và sở trường của người hoạt động không chuyên trách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đoàn kết, chung sức hành động, cùng phát triển bền vững

Ngày 30-8-2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài phát biểu với tiêu đề: "Đoàn kết, chung sức hành động, cùng phát triển bền vững" tại Đối thoại Singapore (Singapore Lecture) thứ 38 do Viện Yusof Ishak - Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) tổ chức.

TẠP CHÍ XÂY CỘNG SẢN

Tổng Biên tập PGS, TS. Vũ Văn Phúc

Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề cơ sở số 116 (8-2016)
Hồ sơ sự kiện số 332 (10-8-2016)
Đoàn kết và phát triển số 56 (5-8-2016)
Tạp chí Cộng sản số 886 (8-2016)

VIDEO