Nâng cao hiệu quả giám sát thực hiện chính sách công của hội đồng nhân dân các cấp hiện nay

Trần Tuấn Phong

Học viện Hành chính quốc gia

TCCS - Hoạt động giám sát thực hiện chính sách công là một kênh quan trọng thể hiện sự đánh giá, nhận xét của người dân trong và sau quá trình sử dụng dịch vụ công do chính quyền địa phương cung cấp, bảo đảm tính minh bạch của chính quyền địa phương trong thực thi công vụ. Mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân các cấp cần tiếp tục đổi mới để có những giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Quản lý rủi ro an toàn công nghệ thông tin ngân hàng trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực ngân hàng ở nước ta hiện nay

PHẠM MINH QUỐC

Trường Đại học Thương mại

Phát triển nguồn nhân lực khu vực công ở vùng Đông Nam Bộ trong bối cảnh mới

TS TRƯƠNG ĐỨC THUẬN

Tạp chí Cộng sản

Nâng cao chất lượng lãnh đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các đảng ủy cơ quan báo chí trung ương hiện nay

Nguyễn Hồng Hải

Đại tá, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân

Nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”

TS Nguyễn Hùng Sơn

Đại tá, Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng