TCCS - Ngày 15-10-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc, với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước”. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Cùng dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Lâm Đồng qua các thời kỳ, cùng 320 đại biểu, đại diện cho 46.281 đảng viên của 18 đoàn đại biểu Đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ khoá X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu khai mạc Đại hội_Ảnh: Cao Siêng

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ khoá X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhấn mạnh, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo”, để xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh, Đại hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, bàn bạc, quyết định những vấn đề hệ trọng, bao gồm: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khoá X, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, cho biết, trong nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và đạt những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Tất cả 17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch; bình quân 5 năm tăng trưởng kinh tế đạt 8,0%; quy mô GRDP tăng 1,6 lần; chất lượng tăng trưởng nhiều mặt được nâng lên; GRDP bình quân đầu người ước đạt 71 triệu đồng năm 2020; việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế gắn với thực hiện 4 chương trình trọng tâm và phát huy lợi thế của địa phương đã tạo điều kiện cho các ngành phát triển.

Lâm Đồng trở thành địa phương đi đầu cả nước về nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và phát triển mạnh lực lượng sản xuất trong nông nghiệp với mô hình “doanh nghiệp là nòng cốt, ứng dụng khoa học - công nghệ là điều kiện tiên quyết; xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để phát triển bền vững; xây dựng thương hiệu để bảo hộ quyền lợi người sản xuất và tạo niềm tin cho người tiêu dùng; nông dân đóng vai trò chủ thể và là nhân tố quyết định”. Dịch vụ du lịch từng bước khẳng định là ngành kinh tế động lực của tỉnh. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, hoàn thiện; bộ mặt nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh, phúc lợi xã hội bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng...

Đại hội cũng thẳng thắng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, như kinh tế phát triển chưa bền vững; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp. Việc triển khai đề án tái cơ cấu kinh tế trên một số lĩnh vực chưa rõ nét. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển chậm, quy mô nhỏ. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường còn nhiều hạn chế; quy hoạch, quản lý quy hoạch còn bất cập; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Ngành du lịch chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh. Khoa học và công nghệ chưa có bước phát triển đột phá...

Trong nhiệm kỳ tới, tỉnh Lâm Đồng xác định mục tiêu tổng quát, quyết tâm trở thành tỉnh phát triển khá trong cả nước. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp, hướng đến ngành nông nghiệp toàn diện và hiện đại, là trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế. Phát triển du lịch chất lượng cao, xây dựng thành phố Đà Lạt thành trung tâm du lịch chất lượng cao, trung tâm giáo dục nghiên cứu, sáng tạo khoa học. Phát triển công nghiệp theo hướng chọn lọc, có giá trị gia tăng cao, an toàn về môi trường. Đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị - nông thôn; phát triển giáo dục đa ngành; nâng cao vai trò của lĩnh vực văn hóa, phát triển mạnh khoa học - kỹ thuật, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Để đạt được phương hướng, mục tiêu đó, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục kế thừa, bổ sung, phát triển các khâu đột phá của nhiệm kỳ qua, phấn đấu thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ này, cụ thể:

Một là, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước các cấp và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng và thực hiện chính quyền điện tử.

Hai là, phát triển nguồn nhân lực, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực công nghệ thông tin để triển khai hiệu quả chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nền kinh tế số; nâng cao và tạo bước chuyển biến cơ bản về chất lương giáo dục và đào tạo; thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ba là, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách nhằm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh theo pháp luật, tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội, tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại; phát triển du lịch chất lượng cao.

Bốn là, huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là ưu tiên phát triển hạ tầng đô thị, giao thông, du lịch, công nghệ thông tin - truyền thông, hạ tầng mạng viễn thông thế hệ mới, hạ tầng số,… gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Đại hội_Ảnh: Cao Siêng

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lâm Đồng; khẳng định những thành tựu nổi bật có được là nhờ sự phấn đấu bền bỉ, kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng qua nhiều nhiệm kỳ; sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt, có hiệu quả của toàn Đảng bộ tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm cao, đóng góp lớn của nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Bên cạnh đó, để tiếp tục phát huy những mặt đạt được, từng bước khắc phục những hạn chế, yếu kém, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng cần chú ý một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện quyết liệt việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của tỉnh; tạo bước chuyển căn bản của nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số ở các lĩnh vực kinh tế chủ yếu, từng bước phát triển kinh tế số, phát huy tiềm năng, lợi thế của Lâm Đồng.

Thứ hai, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển con người, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững. Nghiên cứu triển khai đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các nguồn lực đầu tư để phát triển công nghiệp, dịch vụ văn hoá; có cơ chế, chính sách khuyến khích hoạt động sáng tạo, thu hút đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, tạo thuận lợi để xây dựng, phát triển thị trường, các ngành công nghiệp, dịch vụ văn hoá.

Thứ ba, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, hình thành “thế trận lòng dân” vững chắc; phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Thứ tư, tập trung, kiên trì và quyết liệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục quán triệt nghiêm túc, vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng toàn diện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, truyền thống đoàn kết của Đảng bộ và sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân trước những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025_Ảnh: Cao Siêng

Tại Đại hội, phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống, Đại hội đã phát động quyên góp, số tiền ủng hộ sẽ thông qua tổ chức có liên quan chuyển đến cho đồng bào miền Trung ruột thịt.

Kết thúc ngày làm việc thứ nhất phiên chính thức, Đại hội đã bầu được 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI. Đại hội tiếp tục làm việc và bế mạc vào ngày 16-10-2020./.