TCCS - Từ ngày 13 đến 15-10-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã được tổ chức, với chủ đề: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ, cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng 345 đại biểu đại diện cho hơn 56 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang phát biểu khai mạc Đại hội_Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sẽ xem xét, nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI; khẳng định những thành tựu, ưu điểm đạt được, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân cụ thể và rút ra những kinh nghiệm quý báu; đồng thời, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Đảng bộ tỉnh trong 5, 10 năm tới. Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI nhằm khẳng định, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, giúp cho Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiến hành thảo luận, thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ, là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh trong tình hình mới; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có khả năng đóng góp, tiếp thu, lĩnh hội nội dung của Đại hội để triển khai thực hiện hiệu quả vào thực tiễn địa phương trong giai đoạn mới.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhấn mạnh, Tuyên Quang cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 6,45%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản. Ba khâu đột phá, bốn nhiệm vụ trọng tâm được cụ thể hóa và triển khai tích cực. Tiềm năng, lợi thế về du lịch, nông nghiệp từng bước được khai thác, phát huy. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện và nâng cao chất lượng, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng đổi mới. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đều đạt và vượt dự toán được giao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục - đào tạo tiếp tục được củng cố ở tất cả các bậc học và ngành nghề đào tạo; đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng. Bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng lên. An sinh xã hội bảo đảm; công tác giảm nghèo thu nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững; trật tự, an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực, toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả triển khai quyết liệt. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được đổi mới. Năng lực chỉ đạo, điều hành và quản lý của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ, hiệu lực, hiệu quả nâng lên.

Đại hội thống nhất tập trung thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể là:

Thứ nhất, các khâu đột phá:

Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới.

Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại.

Thứ hai, các nhiệm vụ trọng tâm:

Thu hút đầu tư, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên thực hiện các khâu đột phá.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng khoa học - công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập. Nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Phát triển công nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử, may mặc.

Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng thu hút, sử dụng nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội_Ảnh: TTXVN

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời cho rằng, đây là tiền đề vững chắc để tỉnh nhà tiếp tục vươn lên khẳng định chính mình và là cơ sở quan trọng để tỉnh phấn đấu đạt mục tiêu phát triển bền vững trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, lưu ý thêm một số nội dung để Đại hội thảo luận. Theo đó, Tuyên Quang cần phát huy truyền thống cách mạng, nơi đã được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô kháng chiến. Các đại biểu dự Đại hội cần tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn riêng có của tỉnh nhà, để quyết định phương hướng phát triển, đề ra được nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, phấn đấu vươn lên mạnh mẽ hơn, “đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”. Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Đảng bộ tỉnh cần nhận thức sâu sắc về truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào là miền quê cách mạng mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc đặc sắc, coi đó là lợi thế, tiềm năng, sức mạnh của Tuyên Quang trên con đường phát triển

Tuy nhiên, theo đồng chí Trần Quốc Vượng, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém, do vậy, Đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích và làm rõ thêm nguyên nhân của những hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan, đó là: Lãnh đạo phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, quy mô kinh tế còn nhỏ, chưa tạo được sự bứt phá để phát triển nhanh, bền vững, một số chỉ tiêu chưa đạt được mục tiêu đề ra như tốc độ tăng trưởng GRDP, tổng sản phẩm bình quân đầu người, giá trị sản xuất công nghiệp. Thu hút đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu; tiến độ thực hiện một số dự án công nghiệp còn chậm, sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chưa đạt mục tiêu đề ra… Thu ngân sách hằng năm và cả nhiệm kỳ đều vượt mục tiêu đề ra, nhưng quy mô còn nhỏ; cơ cấu thu, chi ngân sách tuy đã có nhiều cải thiện, nhưng tỷ trọng thu trên địa bàn đáp ứng nhu cầu chi còn thấp. Phát triển doanh nghiệp chưa bảo đảm số lượng, quy mô doanh nghiệp chủ yếu còn nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; một bộ phận cán bộ, đảng viên có trình độ, năng lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, thiếu tâm huyết, phấn đấu và cống hiến; công tác theo dõi, đôn đốc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau giám sát của hội đồng nhân dân các cấp còn chậm, có việc còn kéo dài; tổ chức thực hiện một số chỉ tiêu chưa lường hết được khó khăn; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu; xử lý những vấn đề phát sinh ở cơ sở có lúc thiếu kịp thời…

Để khắc phục hạn chế, yếu kém và thực hiện thắng lợi mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang cần tập trung thực hiện một số nhiêm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đổi mới, chủ động, tích cực hơn, với các giải pháp đồng bộ, bước đi thích hợp, với phương châm phát triển kinh tế xanh, nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm an sinh, ổn định trật tự, an toàn xã hội. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và công nghệ thông tin. Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư, các công trình, dự án phát triển kết cấu hạ tầng. Chú trọng xây dựng hạ tầng giao thông kết nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các công trình giao thông trọng điểm. Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.

Hai là, tập trung phát triển toàn diện nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ rừng gắn với phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học; phấn đấu trở thành một trong những tỉnh điển hình về phát triển kinh tế lâm nghiệp của cả nước.

Ba là, tiếp tục thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển một số ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế, nhất là công nghiệp chế biến nông, lâm sản và khoáng sản, tạo hàng hóa có giá trị cao. Phấn đấu trở thành một trong những trung tâm chế biến nông, lâm sản của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Bốn là, phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch lịch sử - văn hóa, du lịch sinh thái - nghi dưỡng, du lịch cộng đồng; tạo nên những sản phẩm du lịch chất lượng cao, trở thành một trong những trung tâm du lịch văn hóa, lịch sử cách mạng hàng đầu của vùng trung du miền núi phía Bắc; là điểm đến hấp dẫn trong hành trình tham quan, nghiên cứu của du khách trong và ngoài nước.

Năm là, chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình phát triển của tỉnh. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch, bệnh. Coi trọng công tác an sinh xã hội, tập trung giảm nghèo nhanh và bền vững; chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số và vùng cao, vùng xa còn khó khăn.

Sáu là, tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng, nhiệm vụ hàng đầu, then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kiên trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVII ra mắt Đại hội_Ảnh: TTXVN

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã bỏ phiếu, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 48 đồng chí. Kết thúc hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Nguyễn Văn Sơn và đồng chí Lê Thị Kim Dung được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành khóa mới cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí; đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy./.