Đúng quy trình, sai cán bộ!

UYÊN DU

TCCS - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu cất nhắc không cẩn thận, không khỏi đem người bô lô ba la, chỉ nói mà không biết làm vào những địa vị lãnh đạo. Như thế rất có hại”. Do đó, người làm công tác cán bộ phải thực sự khách quan, công tâm, có tầm, hiểu việc. Làm công tác cán bộ là cả một nghệ thuật dùng người...

“Đỏ nhưng chưa chín”

HOÀNG VIỆT

“Cán bộ chống lưng” và “chống lưng cán bộ”

ĐINH LỀ

Đấu tranh đẩy lùi hiện tượng đoàn kết “xuôi chiều”, “hình thức”

Hạnh Nhi

Không lầm lẫn giữa phương thức dân chủ với sự “theo đuôi quần chúng”!

HOÀNG VIỆT