Nhận diện một số quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và cách mạng nước ta

TS. HUỲNH THANH HIẾU
Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang
22:05, ngày 19-07-2020

TCCS - Những quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và cách mạng nước ta đã và đang xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, mức độ ngày càng cao, biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây ra những tác động tiêu cực và hậu quả khó lường, làm tổn hại to lớn đến tiến trình xây dựng và phát triển đất nước. Nhận diện và nắm rõ bản chất các loại quan điểm sai trái, thù địch; phân tích, đánh giá đầy đủ các lực lượng, đối tượng tham gia, các thủ đoạn và nội dung của những quan điểm sai trái, thù địch mà các thế lực thù địch, phản động sử dụng là yêu cầu có tính quyết định để từ đó giúp Đảng, Nhà nước ta có phương thức đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi chúng trong thực tiễn.

Báo chí cách mạng Việt Nam là lực lượng đi đầu trong đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch (Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với Đoàn đại biểu Người làm báo tiêu biểu nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam)_Ảnh: TTXVN

Bản chất của những quan điểm sai trái, thù địch

Đặt trong quan hệ với chế độ xã hội, “quan điểm sai trái, thù địch” có thể khái quát là những lời nói, bài viết, hành động,… của cá nhân/nhóm xã hội (chủ thể) phản ánh không đúng (sai trái) thực tế đời sống chính trị, kinh tế, xã hội,… của một quốc gia, “thổi phồng” tiêu cực, “bơm căng” mâu thuẫn, “bóp méo” chính sách thực tế với mục đích làm thay đổi, sụp đổ chế độ chính trị, tan rã hệ thống chính quyền, gây mất đoàn kết trong nhân dân,… hướng đến mục tiêu thiết lập nên một chế độ chính trị, một chính quyền mới theo mong muốn của chủ thể. Những quan điểm sai trái, thù địch thường được triển khai bằng cách tung ra các khẩu hiệu, những lời tuyên bố, phân tích, đánh giá không đúng sự thật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm khiêu khích, bôi nhọ, đe dọa, gây mâu thuẫn trong nội bộ hệ thống chính trị quốc gia; đào sâu, xuyên tạc các mâu thuẫn vốn có trong cơ chế, chính sách của Nhà nước; gây mâu thuẫn giữa chính quyền với các tầng lớp nhân dân; gây mâu thuẫn giữa quốc gia này với các quốc gia khác về các vấn đề kinh tế, chính trị, biên giới, quốc phòng, an ninh;… để chuyển hóa dần ý thức xã hội, tiến tới hình thành những hoạt động tiêu cực hướng đến xóa bỏ chế độ chính trị đương thời.

Quan điểm sai trái, thù địch luôn xuất hiện trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta với nhiều mức độ và thủ đoạn ngày càng tinh vi, diễn biến ngày càng phức tạp, phạm vi chống phá ngày càng rộng lớn. Đặc biệt, trong suốt thời gian từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước thường bám vào các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, dân chủ để đưa ra những quan điểm sai trái, thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội đất nước. Nhìn chung, các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Việt Nam luôn có mối quan hệ chặt chẽ với tình hình “diễn biến hòa bình” trên thế giới.

Kể từ khi chủ nghĩa xã hội ra đời ở Liên Xô đến nay, mục tiêu nhất quán của chủ nghĩa đế quốc là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, các thế lực thù địch, phản động đã không từ một âm mưu, thủ đoạn thâm độc nào, trong đó có “diễn biến hòa bình”. Bản chất cốt lõi của những quan điểm sai trái, thù địch chống phá các nước xã hội chủ nghĩa là sự phản ánh mục tiêu xuyên suốt của chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các nước phương Tây và các thế lực thù địch, phản động thực hiện đối với các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam. Những chiến lược, sách lược, chiêu bài “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa được biểu hiện qua việc truyền bá, loan truyền những quan điểm sai trái, thù địch, nhằm phủ định nền tảng tư tưởng chính trị, phá vỡ khối đoàn kết dân tộc, làm khủng hoảng kinh tế - xã hội, giảm sút niềm tin của người dân vào chế độ và cuối cùng là làm tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa ở các nước.

Ở Việt Nam, trong nhiều năm qua, bản chất của việc tiến hành những “quan điểm sai trái, thù địch” là nhằm mục tiêu xóa bỏ vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; muốn Việt Nam từ bỏ con đường đi lên xã hội xã hội chủ nghĩa; thay đổi chế độ chính trị theo hướng biến Việt Nam thành “sân sau”, thành bộ phận lệ thuộc vào hệ thống tư bản chủ nghĩa trên thế giới. Trong đó, “coi việc chống phá Đảng Cộng sản là một nhiệm vụ cơ bản, một khâu đột phá quyết định” (1).

Lực lượng, thủ đoạn truyền bá những quan điểm sai trái, thù địch vào nước ta

Trong giai đoạn hiện nay, các lực lượng thù địch, phản động tham gia tuyên truyền những quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta thường tập trung ở 3 nhóm cơ bản sau:

(1) Nhóm những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn ở các nước trong cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Nhóm này bao gồm những nhà chống cộng khét tiếng và cả lãnh đạo của một số quốc gia phương Tây.

(2) Nhóm những phần tử cực đoan người Việt ở nước ngoài luôn lôi kéo, kết hợp với một số văn nghệ sĩ, trí thức chống đối, bất mãn ở trong nước lập ra các tổ chức phản động.

(3) Nhóm một số cán bộ, đảng viên (có những đảng viên đã từng giữ chức vụ trung, cao cấp trong hệ thống chính trị của nước ta) suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và một số người do nhận thức lệch lạc, bị lôi kéo, bị kích động, mua chuộc. Đây là những người phản bội lại quá khứ hào hùng của dân tộc, phản bội lại lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Nguyên nhân của sự phản bội đó đôi khi bắt nguồn từ sự bất mãn, không đồng ý một số vấn đề cụ thể trong chủ trương, chính sách, trong cách ứng xử của những người lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi những người này công tác.

Từ những thập niên cuối thế kỷ XX đến nay, các thế lực thù địch, phản động quốc tế đã sử dụng nhiều thủ đoạn để tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam. Cơ bản có 4 thủ đoạn sau:

(1) Tạo dư luận phản cách mạng. Thực hiện thủ đoạn này, các thế lực thù địch, phản động tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông để tiến hành tuyên truyền, xuyên tạc. Họ tin rằng “làm nhiễu loạn trên lĩnh vực nghe nhìn và lĩnh vực tư tưởng, từ đó làm lung lay niềm tin vào chủ nghĩa cộng sản của mọi người, đó là một thủ đoạn có thể sử dụng để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa” (2).

(2) Xâm nhập tư tưởng. Các thế lực thù địch, phản động tiến hành hàng loạt hoạt động để tăng cường tiếp xúc với nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, kết hợp với tăng cường trao đổi văn hóa, y tế, giáo dục,… qua đó truyền bá tư tưởng chính trị, quan niệm giá trị, lối sống của các nước tư bản chủ nghĩa cho người dân.

(3) Kiềm chế về kinh tế. Thực hiện thủ đoạn này, các thế lực thù địch, phản động từ nước ngoài sử dụng phối hợp nhiều chiêu bài để các nước xã hội chủ nghĩa luôn lệ thuộc hoặc gặp khó khăn về kinh tế, từ đó gây ra áp lực, đặt ra yêu sách về vấn đề chính trị như: viện trợ kinh tế, kỹ thuật kèm theo điều kiện để xâm nhập, chuyển hóa, khống chế và khi cần sẽ thúc ép trả nợ hoặc đưa ra các đòn “trừng phạt kinh tế” buộc các nước xã hội chủ nghĩa phải nhượng bộ về chính trị.

(4) Nuôi dưỡng “thế lực dân chủ”. Các thế lực thù địch, phản động cho rằng, muốn phá hoại bức tường đồng vách thép của chủ nghĩa xã hội thì cần phải “gieo trồng hạt giống tự do”, nuôi dưỡng những phần tử mà họ gọi là những “chiến sĩ dân chủ”… dần tiến tới “giải phóng dân chủ”.

Sau sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu, Mỹ và một số nước phương Tây đặt mục tiêu tiếp theo là xóa sổ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại và làm tan rã nốt các Đảng Cộng sản vào cuối thế kỷ XX. Việt Nam được xác định là một trọng điểm trong mục tiêu đó và “mục tiêu số một của họ lúc này là làm sao sớm xóa bỏ được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lật đổ được chính quyền cách mạng, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta” (3).

Nhận diện một số quan điểm sai trái, thù địch mà các thế lực thù địch, phản động thường sử dụng

Nhận diện và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch trên không gian mạng_Ảnh: Minh họa

Trong quá khứ và cả hiện tại, các thế lực thù địch, phản động vẫn luôn ra sức chống phá cách mạng nước ta với nhiều luận điệu, lời lẽ xuyên tạc, vu khống Đảng và Nhà nước ta. Những luận điệu sai trái, thù địch mà kẻ thù nhắm đến để tuyên truyền, chống phá thường tập trung vào các nội dung cơ bản sau:

Một là, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nền tảng tư tưởng đúng đắn đó là kim chỉ nam dẫn dắt dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thế nhưng, cố tình phủ nhận tính cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, các thế lực thù địch rêu rao quan điểm cho rằng: “Chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, chủ nghĩa xã hội khoa học không có sức sống”, là “bóng ma ám ảnh châu Âu”, những thất bại của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là do “những chính sách Mác-Lênin bắt nguồn từ một nhận thức sai về lịch sử và về bản chất con người” (4). Đối với tư tưởng Hồ Chí Minh, các thế lực thù địch, phản động đã nêu các quan điểm có tính chất xuyên tạc, bóp méo, thậm chí vu cáo, dựng chuyện, nhằm bôi nhọ đời tư, hạ thấp uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng thường xuyên bịa đặt những luận điệu như: “Nhật ký trong tù không phải của Hồ Chí Minh”, “Hồ Chí Minh bắt đầu nảy ra tư tưởng cứu nước kể từ khi Pháp bác đơn cho theo học trường thuộc địa”, rằng Đảng Cộng sản Việt Nam “sáng tác ra tư tưởng Hồ Chí Minh để giúp Đảng chỉnh hướng trong cơn bối rối” (?!)(5),…

Hai là, chống phá Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng. Nhờ xác định Cương lĩnh, đường lối đúng đắn nên Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong 2 cuộc chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã thoát khỏi tình trạng chậm phát triển, bước vào hàng ngũ các quốc gia có thu nhập trung bình, có tốc độ tăng trưởng cao ở khu vực Đông Nam Á; trở thành thành viên có trách nhiệm, tích cực trong cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, Đảng ta nắm vững và xử lý hài hòa các mối quan hệ lớn, như mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế với chính trị; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế;…

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động cố tình phủ nhận tính đúng đắn của Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng ta, phủ nhận những thành quả cách mạng của nhân dân ta, đồng thời cổ xúy, tán dương chủ nghĩa tư bản, dân chủ tư sản, yêu cầu phải thực hiện tư nhân hóa hoàn toàn theo kiểu tư bản, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập… và cho rằng nếu không thực hiện như thế, có nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam đang “bảo thủ, giáo điều, cứng nhắc, lỗi thời”(6). Thực chất, việc chống phá Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng là nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới thiết lập chế độ đa đảng.

Ba là, chống phá tổ chức của Đảng. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đạo đức, văn minh, đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu là nhiệm vụ, mục tiêu xuyên suốt, cốt lõi, bảo đảm sự tồn tại và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng nước ta. Hơn 90 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta không ngừng xây dựng, chỉnh đốn để luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc; là biểu tượng của trí tuệ, lương tâm và danh dự của dân tộc.

Trong công tác tổ chức Đảng, các thế lực thù địch, phản động tập trung chống phá các nguyên tắc xây dựng Đảng, đặc biệt là nguyên tắc “tập trung dân chủ”. Chúng thường rêu rao luận điệu: “Thực hiện tập trung dân chủ sẽ dẫn đến mất dân chủ trong Đảng, làm cho Đảng rơi vào độc đoán, chuyên quyền” và tích cực tuyên truyền, khuyến khích thực hiện “dân chủ tuyệt đối”, “dân chủ phi chính trị”. Họ còn ra sức cổ vũ cho cái gọi là “bất đồng chính kiến” hòng tạo những mâu thuẫn, chia rẽ trong nội bộ Đảng. Họ tích cực o bế những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, nhằm dựng nên “những ngọn cờ” chống phá Đảng, Nhà nước ta. “Họ đối lập những người lãnh đạo Đảng với đông đảo đảng viên, chia rẽ lớp đảng viên này với lớp đảng viên khác, mưu toan gây ra mâu thuẫn nội bộ” (7).

Với chiêu bài này, các thế lực thù địch, phản động hướng đến mục tiêu phá vỡ sự thống nhất, đoàn kết của Đảng, âm mưu làm tê liệt hoặc tan rã tổ chức đảng, làm cho năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, của đảng viên suy yếu dần, tạo mảnh đất màu mỡ cho việc phát triển các “thế lực dân chủ”.

Bốn là, chống phá mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân. Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn xác định mối liên hệ, gắn bó máu thịt với nhân dân. Trong các Cương lĩnh, đường lối chính trị đề ra, Đảng luôn quán triệt nguyên tắc “lấy dân làm gốc”, bao nhiêu quyền hành đều từ dân, bao nhiêu lực lượng đều do dân; luôn giáo dục mọi cán bộ, đảng viên phải yêu dân, kính dân, lắng nghe dân, thấu hiểu dân và phải hết sức làm điều có lợi cho dân.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách để chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Chúng tuyên truyền, kích động, chuyển hóa những xung đột xã hội thành mâu thuẫn giữa chính quyền, lực lượng vũ trang với nhân dân.  Chúng cố tình khoét sâu những khuyết điểm, sai phạm của một số cán bộ, đảng viên; thổi phồng, quy chụp, làm phức tạp hóa, chính trị hóa những khuyết điểm, sai phạm; lợi dụng các phần tử bất mãn, phản động đội lốt tôn giáo, dân tộc để kích động đồng bào tư tưởng kỳ thị, hiềm khích, ích kỷ, hẹp hòi, cái gọi là “hận thù dân tộc”, nhằm gây bất ổn trong nhân dân, âm mưu bạo động lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta từ bên trong.

Năm là, chống phá những thành tựu xây dựng, phát triển đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Việt Nam đang vững bước tiến lên trên con đường xây dựng xã hội “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” với nhiều thành tựu đạt được trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do quá độ lên chủ nghĩa xã hội chưa có tiền lệ trong lịch sử, nên không tránh khỏi những sai lầm, khuyết điểm. Đảng ta nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận, đúc rút kinh nghiệm, bài học để lãnh đạo công cuộc đổi mới ngày càng phù hợp với các quy luật phát triển khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng, các thế lực thù địch, phản động cố tình khoét sâu, thổi phồng những sai lầm, phủ định những thành tựu chúng ta đạt được hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo, đường lối chính trị của Đảng ta.

Ngoài ra, các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng mạng xã hội để phát tán các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận những thành quả cách mạng để chống phá ta. Thời gian qua, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện nhiều bộ sách, tài liệu liên quan đến tôn giáo, dân tộc, địa danh, nhân vật, lịch sử, chính trị đội lốt nghiên cứu, sưu tầm… có khuynh hướng xét lại, phủ nhận quan điểm chính thức của Đảng và Nhà nước ta, khơi mào cho sự trỗi dậy của tư tưởng phản động, lạc hậu, kích động sự thù hận mù quáng,… Việc nhận diện và nắm rõ bản chất những luận điệu sai trái, thù địch là cơ sở quan trọng để chúng ta kịp thời có những biện pháp phản bác, đấu tranh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta./.

------------------------------
(1) Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2012, tr.301.
(2) Bàn về vấn đề chống diễn biến hòa bình, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tr.25
(3), (4), (5), (6), (7), (8) Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Sđd, tr.302, 304-305, 305-306, 306, 309, 309.