Phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng thành phố Móng Cái phát triển nhanh và hiện đại

Hưng Nguyên

TCCS- Thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012, của Ban Bí thư, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”, thời gian qua, thành phố Móng Cái luôn đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở các cơ quan, đơn vị.

Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân về cải cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh

PGS, TS. PHƯỚC MINH HIỆP

Tạp chí Cộng sản

Những điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Bù Đăng

THU PHONG

Cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước: Mô hình cần nhân rộng trong thực tiễn

Minh Ngọc

Thừa Thiên - Huế xây dựng tổ chức cơ sở đảng từ khâu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Trần Văn Tấn

Tạp chí Cộng sản