Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lãnh đạo xây dựng chính quyền đô thị: Những kết quả bước đầu, vấn đề đặt ra và phương hướng trọng tâm thời gian tới

TS NGUYỄN VĂN QUẢNG
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng
15:36, ngày 05-01-2024

TCCS - Sau hơn 2 năm thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị ở thành phố Đà Nẵng, bộ máy hành chính thành phố ngày càng được sắp xếp tinh gọn, gắn với đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, phát huy dân chủ ở cơ sở. Thời gian tới, thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, bất cập.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng kiểm tra một số tuyến đường tại trung tâm quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng sau khi được mở rộng_Nguồn: thanhnien.vn

Từ ngày 1-7-2021, thành phố Đà Nẵng thực hiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14, ngày 19-6-2020, của Quốc hội, “Về thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng” (Nghị quyết số 119/2020/QH14). Trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Thành ủy Đà Nẵng luôn thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc triển khai thực hiện nhằm phát huy tính ưu việt của một mô hình chính quyền đô thị có tầm quan trọng đặc biệt trên nhiều khía cạnh, như kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của toàn khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Nhiệm vụ thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị đi đôi với cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng là chủ trương lớn, được Bộ Chính trị ban hành tại Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24-1-2023, “Về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và được quy định chi tiết tại Nghị định số 34/2021/NĐ-CP, ngày 29-3-2021, “Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng”.

Thực hiện văn bản của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt đến cán bộ chủ chốt các cấp và ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 10-8-2020, “Về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng” để lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện(1); chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện mô hình chính quyền đô thị, tạo sức lan tỏa, không khí phấn khởi, đoàn kết, đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Bên cạnh việc tuyên truyền tại các hội nghị, cuộc họp, các cấp, ngành, đơn vị, đoàn thể thành phố đã tăng cường tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội, tuyên truyền cổ động trực quan trên các trục đường chính của thành phố(2). Nhìn chung, công tác chỉ đạo, hướng dẫn việc quán triệt, tuyên truyền, thực hiện được triển khai nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ ở tất cả các cấp(3).

Tính ưu việt của mô hình chính quyền đô thị

Thứ nhất, tinh gọn bộ máy, tăng quyền hạn, trách nhiệm.

Sau khi mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng đi vào hoạt động ngày 1-7-2021, nhiều địa phương đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ CBCCVC; đồng thời, rà soát, sắp xếp lại bộ máy cho phù hợp, sẵn sàng bắt tay ngay vào công việc khi chuyển sang mô hình mới. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp cán bộ khi triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị bảo đảm theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra, thành phố luôn quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư. Thực hiện chủ trương không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) ở các quận, phường, đội ngũ cán bộ chuyên trách HĐND ở các địa phương này được bố trí sang vị trí công tác mới phù hợp với năng lực quản lý và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc giải quyết thông qua chính sách tinh giản biên chế, nghỉ hưu, thôi việc theo nguyện vọng cá nhân và hưởng chế độ, chính sách theo quy định. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng nên đa số cán bộ được sắp xếp, bố trí lại đều yên tâm công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ ở vị trí công tác mới, đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra.

Để đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa nền hành chính, bảo đảm các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho người dân thành phố, Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo tinh gọn tổ chức bộ máy, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Sau hơn 2 năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, toàn thành phố đã cắt giảm được 30 phòng (tương đương) thuộc các ban, sở, ngành và giảm 33 phòng thuộc chi cục (tương đương); từ 423 đơn vị sự nghiệp công lập, sau sắp xếp còn 386 đơn vị sự nghiệp công lập. Thành phố cũng hoàn thành có hiệu quả và thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC.

Việc hoạt động theo cơ chế thủ trưởng đã giúp ủy ban nhân dân (UBND) quận, phường phát huy tính chủ động trong điều hành, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính cấp quận, phường, từ đó nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, nhất là trong thời điểm tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Mệnh lệnh quản lý từ chính quyền thành phố xuống quận, phường không bị cắt khúc, hoặc bị chậm hay gián đoạn do phải thông qua nhiều cấp họp triển khai và ban hành văn bản thực hiện.

Thứ hai, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, góp phần cải cách thủ tục hành chính.

Sau hơn 2 năm thực hiện thí điểm, thành phố Đà Nẵng đã đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền, từ đó tạo sự linh hoạt trong triển khai, nâng cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, tổ chức bộ máy tinh gọn, rút ngắn quy trình, bớt khâu trung gian, giảm bớt thủ tục và thời gian giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Đối với kết quả phân cấp tại thành phố Đà Nẵng, tổng thời gian giảm của 89 nội dung phân cấp, ủy quyền là 233 ngày. Nhờ đẩy mạnh ủy quyền cho cơ quan, đơn vị qua mô hình chính quyền đô thị, cơ quan hành chính phường đã tích cực, chủ động điều hành, quyết định nhanh những vấn đề cấp bách tại địa phương trên cơ sở xác định rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước, nhưng vẫn bảo đảm quyền đại diện và quyền làm chủ của nhân dân. Theo kết quả khảo sát, đội ngũ CBCCVC các cấp của thành phố Đà Nẵng có nhận xét tốt về việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị so với trước đây. Tỷ lệ trả lời hợp lý của CBCCVC thành phố là 94,2%, CBCCVC quận là 85,7% và cấp phường là 89,2%.

Đặc biệt, việc Chủ tịch UBND phường ủy quyền cho công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện ký chứng thực theo quy định tại Khoản 3, Điều 16, Nghị định số 34/2021/NĐ-CP tạo ra sự hài lòng cho tổ chức, công dân khi đến liên hệ công việc; giải quyết nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm được thời gian của nhân dân; góp phần cải cách thủ tục hành chính, đồng thời tăng cường trách nhiệm cá nhân cho công chức giữ chức danh tư pháp - hộ tịch phường.

Thứ ba, việc tổ chức điều hành phát triển kinh tế - xã hội được bảo đảm

Việc tổ chức điều hành phát triển kinh tế - xã hội của UBND thành phố, quận, phường ổn định, thông suốt; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Với sự chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ đề ra, kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2023 có nhiều khởi sắc, đạt nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động du lịch, thương mại và dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, tạo động lực để kinh tế thành phố Đà Nẵng lấy lại đà tăng trưởng; các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng khá, đặc biệt quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành ước đạt 124.436 tỷ đồng, tăng 13.250 tỷ đồng (so với năm 2019 thời điểm trước dịch COVID-19). Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường được quan tâm, tăng nguồn lực đầu tư, đồng bộ với phát triển kinh tế…

Trong quá trình thực hiện thí điểm thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị, các khoản thu trên địa bàn quận, phường được chuyển về ngân sách thành phố quản lý đã tạo được nguồn lực lớn để chủ động cân đối triển khai thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, như phòng, chống dịch bệnh COVID-19; hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện chính sách an sinh xã hội; chính sách miễn, giảm học phí các bậc học... Việc quản lý, điều hành ngân sách được quản lý chặt chẽ; thực hiện tiết kiệm chi và sử dụng hiệu quả các nguồn thu, góp phần bảo đảm nguồn lực cho thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thứ tư, phương thức hoạt động của HĐND thành phố được đổi mới.

Để thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 hiệu quả, trong hoạt động giám sát, Thường trực Thành ủy đã lãnh đạo HĐND thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp, như quan tâm giám sát đối với UBND quận, phường nơi không tổ chức HĐND; phát huy vai trò của chuyên gia trong tham gia hoạt động giám sát; tập trung theo dõi kiến nghị cử tri… Trên tinh thần đó, HĐND thành phố tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động, phù hợp với đặc điểm của mô hình chính quyền đô thị. Điểm mới trong hoạt động giám sát của Thường trực HĐND thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay đó là hằng quý tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, phiên giải trình, giải quyết đơn, thư và chương trình “HĐND với cử tri”; tổ chức các đoàn giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại tất cả phường, xã trên địa bàn thành phố; phân công các đồng chí trong Thường trực HĐND thành phố theo dõi hoạt động của tổ đại biểu, đồng thời theo dõi địa bàn phân công để kịp thời báo cáo tình hình, qua đó các tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố tăng cường hơn nữa hoạt động của mình tại đơn vị bầu cử theo quy định.

Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội về cả tính chuyên môn và chuyên nghiệp với 340 cuộc giám sát và 93 hội nghị phản biện xã hội. Việc lựa chọn nội dung phản biện xã hội ngày càng chất lượng, sát thực tiễn, vừa đúng, vừa trúng những vấn đề mà dư luận và nhân dân quan tâm. Ý kiến, kiến nghị, đề xuất sau phản biện xã hội được tổng hợp đầy đủ, chất lượng, kịp thời gửi đến các cơ quan để tiếp thu, điều chỉnh phù hợp, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Việc tổ chức đối thoại, giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân được quan tâm, ngày càng kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Theo số liệu thống kê, từ ngày 1-7-2021 đến 31-3-2023, Chủ tịch UBND quận đã tổ chức 48 cuộc đối thoại với 4.479 người tham gia; Chủ tịch UBND phường đã tổ chức 169 cuộc đối thoại với 15.426 người tham gia. Nhìn chung các buổi đối thoại được tổ chức chất lượng, hiệu quả, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự của địa phương.

Thứ năm, chủ động triển khai công tác quy hoạch và bảo đảm nguồn lực cho thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Việc Trung ương phân cấp cho thành phố thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung nhằm rút ngắn trình tự, thời gian, tạo sự chủ động cho địa phương trong việc triển khai công tác quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Theo đó, thành phố đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Điều 8, Nghị quyết số 119/2020/QH14, về điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị.

Với vị trí là trung tâm kinh tế - xã hội của miền Trung - Tây Nguyên, thành phố Đà Nẵng được Trung ương ưu tiên áp dụng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù với mục tiêu được xác định trong Nghị định số 144/2016/NĐ-CP, ngày 1-11-2016, của Chính phủ, “Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng” (Nghị định số 144/2016/NĐ-CP), nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội của thành phố. Vì vậy, việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù, như quyết định tỷ lệ điều tiết phù hợp cho ngân sách thành phố, HĐND thành phố quyết định phí, lệ phí, đã góp phần bảo đảm nguồn lực cho thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung và các chính sách an sinh xã hội, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nói riêng. Nhằm tiếp tục tạo cơ chế đặc thù cho thành phố Đà Nẵng tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc về công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, UBND thành phố đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 40/2022/NĐ-CP, ngày 20-6-2022, của Chính phủ, “Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng”.

Toàn cảnh thành phố Đà Nẵng_Nguồn: baodanang.vn

Một số vấn đề đặt ra hiện nay

Một là, về quản lý tài chính ngân sách.

Khi thực hiện chuyển ngân sách quận, phường từ một cấp ngân sách thành đơn vị dự toán thì việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về ngân sách nhà nước chưa có quy định, nên thực hiện còn lúng túng. Khi là đơn vị dự toán không còn là một cấp ngân sách, nhưng UBND các quận, phường vẫn là một cấp quản lý, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước không bố trí dự phòng ngân sách, chi khác ngân sách, không còn nguồn tăng thu, kết dư nên hạn chế tính chủ động trong việc cân đối thêm nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ tại địa phương và hạn chế việc bảo đảm nguồn để xử lý các nhiệm vụ cấp bách, đột xuất. Việc bố trí quỹ thi đua, khen thưởng cho các quận, phường là đơn vị dự toán và việc chi ngân sách bằng lệnh chi tiền cho quận ủy như cấp ngân sách không có quy định chi tiết.

Hai là, về tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, công chức.

Khi không tổ chức HĐND cấp quận, phường, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố tăng lên. Theo đó, đối tượng giám sát trực tiếp của HĐND thành phố nhiều hơn, chức năng, nhiệm vụ của HĐND thành phố, thường trực HĐND thành phố và các ban HĐND tăng thêm. Tuy nhiên, hiện nay số lượng đại biểu chỉ có 51 người, mỗi ban chỉ có 3 người hoạt động chuyên trách. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố.

Việc thực hiện theo quy định bảo đảm đúng số lượng và tên gọi, số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5-5-2014 của Chính phủ, “Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh” và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14-9-2020 của Chính phủ, “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”, không tạo tính linh hoạt trong việc thực hiện cơ cấu tổ chức, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Các chức danh cán bộ phường chưa có quy định liên thông, vẫn thực hiện theo quy định về cán bộ cấp xã tại Luật Cán bộ, công chức và các nghị định hướng dẫn thi hành ít nhiều ảnh hưởng đến tư tưởng, hiệu quả quản lý công tác cán bộ tại địa phương.

Ba là, một số cơ chế, chính sách đặc thù chưa triển khai, đang trong giai đoạn đề xuất hoặc chưa thực sự phát huy hiệu quả cũng đã ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện thí điểm.

Nhìn chung, sau hơn 2 năm thí điểm mô hình chính quyền đô thị, một số nội dung liên quan đến thẩm quyền quyết định của HĐND quận trước đây chưa được quy định cụ thể theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 và Nghị định số 34/2021/NĐ-CP, gây lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Vì vậy, thành phố Đà Nẵng đang cần một chủ trương, chỉ đạo mới của Trung ương để tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 43-NQ/TW, Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3-11-2022, của Bộ Chính trị, “Về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 119/2020/QH14 trên địa bàn thành phố. Đây sẽ là cơ sở, nền tảng, điều kiện góp phần hoàn thành và thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị, để thành phố Đà Nẵng đạt được mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á .

Giải pháp trọng tâm trong thời gian tới

Thành ủy Đà Nẵng xác định, thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị. Trong thời gian tới, thành phố tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với từng đối tượng, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Phối hợp với các cơ quan tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo nguồn lực để phát triển thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 43-NQ/TW và Nghị quyết số 26-NQ/TW.

Thứ hai, tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 theo hướng để thành phố Đà Nẵng chính thức thực hiện mô hình chính quyền đô thị (không còn làm thí điểm); có cơ chế, chính sách đặc thù như Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Khánh Hòa,… để thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền đô thị và định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế chất lượng cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện hiệu quả “Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý Nhà nước theo mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”, đồng thời mở rộng lĩnh vực, nội dung phân cấp, ủy quyền nhằm tăng tính chủ động, trách nhiệm trong thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Căn cứ bộ tiêu chí theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị để theo dõi, đánh giá, kịp thời đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm. Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung các nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách; nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền của thành phố, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương, gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Thứ tư, tiếp tục triển khai các nội dung cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, quản lý xã hội và phục vụ người dân, doanh nghiệp hiện đại, tiện ích hơn. Ủy ban nhân dân các quận, phường tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành; quy chế dân chủ, mối quan hệ phối hợp với cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trong điều kiện thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Các ban, sở, ngành, UBND quận, phường chủ động triển khai, phối hợp với cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp làm tốt công tác kiểm tra, theo dõi việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại các quận, phường; kịp thời báo cáo, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện và tham mưu giải quyết vấn đề phát sinh.

Thực hiện thí điểm chính quyền đô thị tại một số thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có thành phố Đà Nẵng là chủ trương đúng đắn, góp phần khắc phục hạn chế, bất cập trong quản lý, điều hành trước đây, khai thác lợi thế để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Tuy thời gian thực hiện thí điểm chưa dài, chịu tác động bất lợi của đại dịch COVID-19, nhưng thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo để có kết quả bước đầu rất quan trọng; đồng thời, rút ra kinh nghiệm bổ ích, nhất là sau khi sơ kết 3 năm tổ chức và vận hành mô hình thí điểm. Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tin tưởng rằng những vấn đề đặt ra từ thực tiễn xây dựng thí điểm chính quyền đô thị sẽ được giải quyết triệt để, tạo nền tảng cho lộ trình xây dựng mô hình chính quyền đô thị và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tiếp theo của thành phố./.

-----------------------

(1) Để bảo đảm phát huy dân chủ ở cơ sở khi thực hiện chính quyền đô thị, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 4385-QĐ/TU, ngày 6-8-2022, “Ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố với ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy trong công tác lãnh đạo và giám sát thực hiện nhiệm vụ theo quy định, phù hợp với thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội”; Quyết định số 5793-QĐ/TU, ngày 10-11-2022, “Về quy chế làm việc mẫu của ban chấp hành đảng bộ phường”. Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 24/NQ-HĐND, ngày 14-7-2022, về “Ban hành quy định một số hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” và Kế hoạch số 83/KH-HĐND, ngày 8-10-2021, “Về hoạt động giám sát của Thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khi thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị”...
(2) Đã phát hành 5.000 sổ tay Hỏi - Đáp, gần 10.000 tờ rơi, 1.500 sổ tay hướng dẫn công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; thực hiện khoảng 200 tin, bài, phóng sự chuyên sâu về chính quyền đô thị, tổ chức các lớp tập huấn để triển khai thực hiện thí điểm theo lĩnh vực chuyên ngành.
(3) Kết quả khảo sát cho thấy, 100% CBCCVC, 83,3% người dân biết đến chủ trương thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố và 73,1% CBCCVC, 81,5% người dân đồng thuận với chủ trương này