Kon Tum đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số

NGUYỄN VĂN HÙNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum

TCCS - Trong nhiều năm qua, tỉnh Kon Tum đã tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cán bộ người dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ này không những tăng về số lượng mà còn được nâng dần về chất lượng và hiệu quả công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong tình hình mới.

Cấp ủy, chính quyền các cấp thị xã Đông Triều lãnh đạo, tổ chức việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tính giản biên chế

Nguyễn Văn Ninh (*),  Phạm Ngọc Hùng (**)

(*) Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã Đông Triều, (**) Tạp chí Cộng sản

Điện Biên từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu sớm thành tỉnh phát triển trung bình vùng trung du và miền núi phía Bắc

NGUYỄN ĐỨC KHA

Tạp chí Cộng sản

Giải quyết vấn đề tiền lương, thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh

PHÙNG NGỌC BẢO

Tạp chí Cộng sản

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở tỉnh Bắc Ninh

Đào Hồng Lan

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh