Quyết tâm xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

BÙI MINH CHÂU

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ

TCCS - Nhìn lại nửa nhiệm kỳ Đại hội XIX vừa qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, đạt được những thành quả tích cực, đáng ghi nhận. Tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong đó có mục tiêu xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - kết quả, bài học và những vấn đề đặt ra

TS ĐỖ TRỌNG HƯNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Phát huy những kết quả và bài học kinh nghiệm đã có; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đổi mới, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi; vượt qua mọi khó khăn, thách thức; quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam