Xu thế hợp tác và cạnh tranh nước lớn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh mới

TS LÊ VIẾT DUYÊN

Học viện Ngoại giao

TCCS - Sự thay đổi mạnh mẽ trong tương quan lực lượng giữa các nước lớn, những bước phát triển nhảy vọt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư… đang tạo ra những tác động sâu rộng chưa từng có đối với xu thế vận động và phát triển của thế giới, trở thành mục tiêu và động lực trong hợp tác và cạnh tranh nước lớn, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc thời gian tới. Đây vừa là thách thức, vừa là thời cơ chiến lược để Việt Nam đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển, trở thành một cực quan trọng trong tiến trình xây dựng một khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Nội hàm khái niệm “cục diện thế giới” trong tình hình hiện nay

TS NGUYỄN HÙNG SƠN - NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG NGỌC

Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao - Học viện Ngoại giao

Bối cảnh thế giới, khu vực những thập niên đầu thế kỷ XXI và quá trình xây dựng, nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam

PGS, TS TRẦN THIỆN THANH

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Xu thế chuyển đổi năng lượng tái tạo trên thế giới

GS, TS ĐẶNG HOÀNG LINH - PHẠM THỊ THU THANH

Học viện Ngoại giao

Mười năm Sáng kiến “Vành đai, Con đường”: Thực trạng và triển vọng

TS HOÀNG HUỆ ANH

Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam