Bảo đảm an ninh môi trường để phát triển bền vững kinh tế Việt Nam

TS Nguyễn Thị Miền - TS Trần Thị Tuyết Lan

Viện Kinh tế, Học viện Chinh trị quốc gia Hồ Chí Minh

Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu: Nỗ lực vì mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế

Nguyễn Ngọc Hùng

Học viện Ngoại giao

Chống biến đổi khí hậu: Chung tay hành động trước khi quá muộn

TS. Nguyễn Thu phương

Tạp chí Cộng sản