Tỉnh Đắk Lắk: Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò kinh tế tư nhân trong phát triển kinh tế - xã hội

PHẠM NGỌC NGHỊ

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Đắk Lắk