Tái cơ cấu nông nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp: Mô hình đột phá để chuyển đổi từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”

NGUYỄN THANH SƠN

Tạp chí Cộng sản

Tỉnh Bình Dương: Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị bền vững

Bảo Minh

Phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững từ thực tế tỉnh Đắk Nông

ĐỖ CÔNG TIẾN

Tạp chí Cộng sản