Bảo đảm công tác đánh giá cán bộ thực chất, hiệu quả gắn với quá trình thực thi nhiệm vụ - kinh nghiệm của tỉnh Bắc Ninh

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Công tác đánh giá cán bộ tại tỉnh Bắc Ninh thời gian qua cho thấy, thực tiễn đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ, đồng thời lượng hóa các tiêu chuẩn, tiêu chí trong đánh giá cán bộ một cách chặt chẽ và thiết thực, gắn với quá trình thực thi nhiệm vụ của từng cán bộ giúp việc đánh giá hiệu quả, thực chất, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ.

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các thành phần kinh tế ngoài nhà nước

Phạm Ngọc Sơn

Tạp chí Cộng sản

Vùng Tây Nam Bộ qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới”

Nguyễn Hoàng Hành - Nguyễn Thanh Sơn

Vụ Công tác dân tộc địa phương, Ủy ban Dân tộc - Tạp chí Cộng sản

Nhận diện, phát huy lợi thế những yếu tố tác động, ảnh hưởng đến Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050  

PGS, TS Hoàng Minh Thảo - Mai Thị Hải

Đại tá, Viện Chiến lược quốc phòng, Bộ Quốc phòng - Tạp chí Cộng sản

Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ ở thành phố Hà Nội hiện nay

TS Đỗ Thị Thu Hà

Học viện Chính trị khu vực I