Cơ cấu lại ngành công nghiệp vùng Đông Nam Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị

NGUYỄN CAO SIÊNG

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Là vùng kinh tế năng động, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm… cho cả nước, vùng Đông Nam Bộ trở thành “đầu tàu” phát triển kinh tế của cả nước nói chung và ngành công nghiệp nói riêng. Thời gian tới, cơ cấu lại ngành công nghiệp theo chiều sâu để tạo đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh là định hướng phát triển quan trọng để ngành công nghiệp của vùng tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước ở thành phố Cần Thơ hiện nay

TS PHẠM TUYẾT LỆ

Học viện Chính trị khu vực IV

Tỉnh Quảng Bình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển trong bối cảnh hội nhập quốc tế

PGS, TS NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG - NGUYỄN HỮU DUY VIỄN

Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình - Trường Đại học Quảng Bình

Thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính

TS TRẦN THANH HUYỀN

Đại học Quốc gia Hà Nội

Giữ trọn lời thề đảng viên để phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

TS TRƯƠNG ĐỨC THUẬN

Tạp chí Cộng sản