Thành phố Hồ Chí Minh sau 1 năm thực thi Nghị quyết số 98/2023/QH của Quốc hội

NGUYỄN CAO SIÊNG

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Nghị quyết số 98/2023/QH15 góp phần giúp Thành phố phát huy một cách hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế; đón đầu, tận dụng và khai thác tốt các cơ hội để phát triển mạnh mẽ, giữ vững vai trò đầu tàu, trung tâm lan tỏa, tạo xung lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội của khu vực phía Nam và cả nước, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển chung của cả nước theo tinh thần “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh”... Mặc dù vậy, bên cạnh kết quả đạt được bước đầu, thì việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 vẫn còn những vướng mắc, chậm tiến độ, khiến Thành phố chưa thể đi nhanh như mong muốn, cần sớm khắc phục...

Đồng chí Đào Duy Tùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng

Hà Phương

Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Lý luận Trung ương: Góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết lý luận và thực tiễn qua 50 năm đất nước thống nhất

Hà Phương

Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam

Hà Phương

Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

Hà Phương