TCCS - Với mục đích tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp, hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nông dân và người lao động, thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (1-1-1997 - 1-1-2022). Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 295/KH-UBND tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm.

Thành phố Vĩnh Yên nhìn từ trên cao_Nguồn: nhandan.vn

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển các ngành, lĩnh vực phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 làm tiền đề vững chắc để hoàn thành kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường nuôi dưỡng các nguồn thu ngân sách; chống thất thu, gian lận thuế, chống chuyển giá, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế. Bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch, các chính sách an sinh xã hội. Quản lý chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả theo dự toán được giao. Tích cực tháo gỡ khó khăn nhất là về bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, nhất là đối với công trình, dự án trọng điểm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; hoàn thiện các dịch vụ cung cấp bảo đảm đồng bộ với hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư; đẩy mạnh khai thác và phát triển thị trường nội địa, vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phát triển mạnh thương mại điện tử và sự gắn kết với các loại hình hoạt động thương mại truyền thống. Tăng cường quản lý, kiểm tra thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc để các dự án đầu tư du lịch, dịch vụ lớn triển khai theo đúng tiến độ.

Quảng bá du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn. Khuyến khích thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, phát triển du lịch hiệu quả, bền vững gắn với văn hóa để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và phối hợp với nhà đầu tư để triển khai đầu tư nhà máy xử lý rác thải tập trung ở các huyện, thành phố. Tăng cường quản lý, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi, vi phạm về đất đai, khoáng sản.

Chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; kịp thời, ứng phó, khắc phục hiệu quả các sự cố, thiên tai và cứu nạn, cứu hộ.

Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội

Tiếp tục thực hiện hiệu quả phòng, chống đại dịch COVID-19, tạo nền tảng vững chắc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Kiên định thực hiện hiệu quả mục tiêu kép; theo dõi, đánh giá đúng tình hình để chủ động có giải pháp, phương án cụ thể, phù hợp và kịp thời đối với từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương; huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên cả 2 mặt trận chống dịch và phát triển kinh tế. Các sở, ban, ngành, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, khuyến nghị của cơ quan y tế về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19, quyết liệt thực hiện các biện pháp kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh việc triển khai tiêm vắc xin, góp phần sớm hoàn thành miễn dịch COVID-19 cho nhân dân trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng dạy học ngoại ngữ; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học cần thiết, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tăng cường thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

Quan tâm, hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn, ổn định lao động cho các doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực giảm nghèo và an sinh xã hội. Thực hiện công tác bảo trợ xã hội, quan tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, giáo dục và bảo vệ trẻ em vì sự tiến bộ của phụ nữ và phát triển thanh niên; thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh,... Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Hoàn thiện việc xây dựng các thiết chế văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản và phát thanh, truyền hình. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền các sự kiện chính trị, ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiên quyết xử lý những vi phạm quy định thực hiện nếp sống văn minh; trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm quy định về văn hóa công sở, chấn chỉnh lề lối, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm; cải cách, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu. Tăng cường kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nâng cao năng lực ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Đẩy nhanh chuyển đổi số, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh việc ứng dụng và đa dạng hóa các phương thức kinh doanh thương mại điện tử, mua bán trực tuyến. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; triển khai xây dựng Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Vĩnh Phúc (phiên bản 1.0); nghiên cứu triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong tình hình mới, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là các khu vực trọng điểm, an ninh nông thôn; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi kích động, các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư của tỉnh. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, tăng cường phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, duy trì ổn định trật tự an toàn xã hội.

Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh

Thi đua đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-021, của Bộ Chính trị, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới công tác tuyên truyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị đổi mới phong cách, lề lối, tác phong làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm “Nói đi đôi với làm”, tránh bệnh thành tích, hình thức.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

Tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh: Kế hoạch số 162, ngày 9-1-2018, về tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển”; Kế hoạch số 150, ngày 23-9-2019, về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025”; Kế hoạch số 240, ngày 16-9-2021 phát động phong trào thi đua đặc biệt “Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch, giữ vững vùng xanh, chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Việc khen, thưởng các tập thể, cá nhân phải bảo đảm chính xác, minh bạch và thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương, có sức lan tỏa trong ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị.

Để phong trào thi đua được triển khai sâu, rộng và hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bám sát các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, công nhân, nông dân và người lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; xây dựng Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021./.