Năm mươi năm quan hệ Việt Nam - Australia: Nhìn lại và hướng tới

Nguyễn Trần Xuân Sơn

Ban Đối ngoại Trung ương

Quan hệ đối tác chiến lược trong quan hệ quốc tế và một số hàm ý đối với Việt Nam

Nguyễn Thị Thìn

Học viện Ngoại giao

Về khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam hiện nay

NGUYỄN THỊ THÌN

Học viện Ngoại giao