Phát huy vai trò trụ cột của công tác đối ngoại nhân dân trong nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại vì lợi ích quốc gia - dân tộc

TS Nguyễn Thu Phương -  NCS Nghiêm Thị Thanh Thúy

Tạp chí Cộng sản - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

TCCS - Đối ngoại nhân dân là một bộ phận cấu thành quan trọng của mặt trận đối ngoại Việt Nam. Trong những năm qua, phát huy ngày càng tốt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, công tác đối ngoại nhân dân đã đạt được nhiều kết quả mang tính đột phá, góp phần củng cố nền tảng chính trị, tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc.

Quan điểm về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Giá trị thực tiễn đối với nước ta hiện nay

Nguyễn Thị Hoa

Tạp chí Cộng sản

Phát huy tổng hợp nguồn lực xã hội trong công cuộc bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển, đảo trên địa bàn Quân khu 3 hiện nay

Trung tướng NGUYỄN QUANG NGỌC

Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3

Mức độ đan xen, gắn kết lợi ích giữa Việt Nam với một số đối tác chủ chốt trên thế giới và hàm ý chính sách trong thời gian tới

TS Phan Thị Thu Dung

Bộ Công an

Biến đổi khí hậu từ góc nhìn đối ngoại và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

LÊ XUÂN THUẬN

Ban Đối ngoại Trung ương