Tư duy mới về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Trần Đức Tiến

Thượng tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

TCCS - Quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh trong Văn kiện Đại hội XIII là những định hướng chiến lược xác định vị trí, vai trò, mục tiêu, sức mạnh, phương thức, giải pháp thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; đồng thời, là quan điểm xuyên suốt, nhất quán, có sự kế thừa từ các kỳ Đại hội trước và được Đại hội XIII bổ sung, phát triển, làm sâu sắc thêm nhiều nội dung quan trọng.

Kết hợp xây dựng với chỉnh đốn Đảng: Bài học trong quá trình đổi mới đất nước

TS. NGUYỄN VĂN CHUNG

Tạp chí Cộng sản

Nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

PGS, TS. Nguyễn Đức Minh

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Xây dựng nền văn hóa mới, con người mới trong thời kỳ hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay

PGS, TS. CAO THU HẰNG

Tạp chí Cộng sản

Vấn nạn ô nhiễm môi trường, khủng hoảng sinh thái và sự cần thiết phải xây dựng tư duy văn minh sinh thái

GS, TS. NGUYỄN TRỌNG CHUẨN

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam