Thúc đẩy liên kết kinh tế trong quy hoạch phát triển vùng

Trần Thị Thu Trang

Tạp chí Cộng sản

Phát triển các mô hình liên kết kinh tế, thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững

NGUYỄN ĐÌNH QUYẾT

Tạp chí Cộng sản

Phát triển nông nghiệp bền vững từ các hình thức liên kết kinh tế: Nhìn từ mô hình “Hội quán nông dân” ở tỉnh Đồng Tháp

PGS, TS. Đỗ Phú Trần Tình - Huỳnh Kim Thừa

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Đại học Xây dựng miền Tây