Nâng cao hiệu quả liên kết vùng để thực hiện thành công Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 3-11-2022, của Bộ Chính trị, “Về phát triển các tỉnh Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

TS HUỲNH MINH SƠN

Đại học Đà Nẵng

Khai thác, phát huy giá trị yếu tố rừng và biển trong đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ hiện nay

TS Phạm Xuân Hoàng

Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Tỉnh Quảng Ninh thúc đẩy tạo liên kết vùng đồng bằng sông Hồng trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Gia Bảo

Thúc đẩy liên kết kinh tế trong quy hoạch phát triển vùng

Trần Thị Thu Trang

Tạp chí Cộng sản

Thể chế liên kết vùng: Những vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục

PGS, TS PHẠM THỊ TÚY

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh