Xã hội hóa dịch vụ công tiếp cận dưới góc độ sở hữu

TS. Phạm Việt Dũng

Tạp chí Cộng sản

Quan hệ sở hữu trong xu thế phát triển kinh tế chia sẻ ở Việt Nam

TS. HOÀNG NGỌC HẢI - TS. HỒ THANH THỦY

Học viện Chính trị khu vực 1 - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh