Quan hệ sở hữu trong xu thế phát triển kinh tế chia sẻ ở Việt Nam

TS. HOÀNG NGỌC HẢI - TS. HỒ THANH THỦY

Học viện Chính trị khu vực 1 - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh