Phát triển kinh tế biển ở tỉnh Phú Yên

ĐỖ CÔNG TIẾN

Tạp chí Cộng sản

Cần làm sâu sắc hơn nội hàm “Nhà nước thống nhất quản lý đất đai” thông qua đổi mới tổ chức bộ máy địa chính và tối ưu hóa quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về đất đai gắn với chuyển đổi số

PGS, TS. NGUYỄN ĐÌNH THỌ - NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường, Trường Đại học Ngoại thương

Kiến tạo chính sách nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long

TS. HÀ HUY NGỌC* - TS. TRẦN THỊ TUYẾT**

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Giữ gìn, phát huy truyền thống kết chạ trong nông thôn ngoại thành Hà Nội

TS. Mai Thúc Hiệp

Học viện Chính trị Khu vực I