Thúc đẩy liên kết kinh tế trong quy hoạch phát triển vùng

Trần Thị Thu Trang

Tạp chí Cộng sản

TCCS - Hiện nay, việc lập quy hoạch vùng và các tỉnh, thành phố đang được tiến hành trên cả nước. Để tránh được cách tiếp cận thiếu cơ sở khoa học và thực tiễn, loại bỏ được cách nhìn chủ quan hay can thiệp của lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, quy hoạch phải xuất phát từ thực tiễn phát triển sôi động của các yếu tố kinh tế - xã hội gắn với tầm nhìn chiến lược trong phát triển quốc gia. Trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng, việc định vị và xác định rõ tiềm năng, lợi thế được thể hiện trong quy hoạch của tỉnh, thành phố phải đặt trong mối liên kết chung của vùng và của cả nước, coi đó là cơ sở quan trọng giúp xác định ngành, lĩnh vực phù hợp để cộng hưởng và tạo sức mạnh tổng hợp nhằm vượt qua thách thức, tận dụng lợi thế cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư... để có sự phát triển đột phá trong thời gian tới.

Thể chế liên kết vùng: Những vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục

PGS, TS PHẠM THỊ TÚY

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ

Nguyễn Thị Ánh

Ban Tuyên giáo Trung ương

Một số nội dung về phát triển kinh tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa trong tình hình hiện nay

Đặng Công Thành

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Phát triển tài chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

PGS, TS LÊ THANH TÂM - TRẦN THỊ THÚY AN

Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam