Chuyển đổi số ngành ngân hàng: Thích ứng và phát triển trong bối cảnh hiện nay

TS ĐÀO MINH TÚ

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước

TCCS - Đảng và Nhà nước xác định ngành ngân hàng cần tiên phong trong tiến trình chuyển đổi số. Bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, ngành ngân hàng đã nỗ lực thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên nhiều mặt với kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu mới, để giữ vững ngọn cờ tiên phong trong hành trình chuyển đổi số, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, ngành ngân hàng cần tiếp tục đưa ra các giải pháp thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra.

Định hướng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng trong bối cảnh mới ở Việt Nam

TS PHẠM VIỆT DŨNG

Tạp chí Cộng sản

Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp thời gian tới

Khánh Nguyên

Từng bước hiện thực hóa mục tiêu chủ nghĩa xã hội trên đất Hồng Lam

Nguyễn Thị Hà Tân - Hoàng Văn Thanh

Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Tăng trưởng xanh: Chuyển biến từ nhận thức tới hành động - Nhìn từ thực tiễn Quảng Ninh

Phạm Ngọc Huệ

Tạp chí Cộng sản