Khu vực duyên hải miền Trung thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển và thích ứng với biến đổi khí hậu

Nguyễn Thanh Thảo

Cục Địa chất Việt Nam

TCCS - Vùng duyên hải miền Trung là địa bàn chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; đặc biệt có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế biển. Phát triển bền vững kinh tế biển hay kinh tế biển xanh là chủ trương lớn của Đảng và là xu thế phát triển của thế giới. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay, phát triển bền vững kinh tế biển vùng duyên hải miền Trung có ý nghĩa quan trọng, không chỉ giúp phát triển bền vững vùng, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển và thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam.

Chuyển đổi số ngành ngân hàng: Thích ứng và phát triển trong bối cảnh hiện nay

TS ĐÀO MINH TÚ

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước

Định hướng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng trong bối cảnh mới ở Việt Nam

TS PHẠM VIỆT DŨNG

Tạp chí Cộng sản

Phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp thời gian tới

Khánh Nguyên

Từng bước hiện thực hóa mục tiêu chủ nghĩa xã hội trên đất Hồng Lam

Nguyễn Thị Hà Tân - Hoàng Văn Thanh

Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh