Phát triển thị trường các-bon: Kinh nghiệm quốc tế và một số khuyến nghị cho Việt Nam

PGS, TS LƯU QUỐC ĐẠT - Và cộng sự**

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

TCCS - Phát triển thị trường các-bon có vai trò quan trọng để thúc đẩy phát triển xanh, thực hiện các mục tiêu cam kết về giảm phát thải và tạo doanh thu để đầu tư cho các mục tiêu về môi trường. Nghiên cứu kinh nghiệm phát triển thị trường các-bon của các nước phát triển và các nước đang phát triển, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy phát triển thị trường các-bon ở Việt Nam hiện nay là rất cần thiết.

Nền sản xuất công nghiệp - mục tiêu công nghiệp hóa bảo đảm quốc phòng và an ninh kinh tế

TS Lê Văn Long

Bộ Quốc phòng

Quy hoạch kinh tế - xã hội tỉnh, thành phố trong mối liên kết cộng hưởng lợi thế vùng nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của từng địa phương từ góc độ vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng

TRẦN ĐỨC THẮNG

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương

Mô hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương: Từ nhận thức đến thực tiễn

TS NGUYỄN HOÀNG THAO

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương

Giải pháp hoàn thiện chính sách tín dụng phát triển chuỗi cung ứng gạo xuất khẩu của Việt Nam

Phạm Minh Thụy - Vũ Thị Đào - Hoàng Thị Vân

Học viện Tài chính