Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2023 của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản

Phạm Hùng

Tạp chí Cộng sản

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Lê Khánh Ly

Tạp chí Cộng sản

Lễ khai trương Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet

Thùy Linh

Khắc phục hiện tượng ngại học lý luận chính trị trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay

TS. VƯƠNG TRÍ QUANG

Trung tá, Viện Khoa học xã hội và nhân văn quân sự

Mã số chuẩn quốc tế ISSN tính điểm khoa học trên Tạp chí Cộng sản điện tử (ISSN: 2734-9071)