TCCS - Ngày 11-11-2023, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV chủ trì phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Điều lệ Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo phiên họp_Ảnh: TTXVN

Tại phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV được thành lập theo Quyết định số 128, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ngày 16-10-2023. Tiểu ban Điều lệ Đảng để phục vụ cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 35 thành viên, trong đó có 8 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch Quốc hội; Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; trong đó có 8 bí thư tỉnh ủy, thành ủy là những người có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho biết, Tiểu ban Điều lệ Đảng có cơ cấu tương đối toàn diện, tập trung thực hiện hai nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 128. Nhiệm vụ thứ nhất là xây dựng báo cáo về công tác xây dựng Đảng 5 năm từ 2021 - 2025. Nhiệm vụ thứ hai là xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Theo Thường trực Ban Bí thư, dự kiến tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII (tổ chức vào tháng 5-2024), Tiểu ban Điều lệ Đảng sẽ trình Đề cương các văn kiện (trong đó có đề cương hai báo cáo theo nhiệm vụ được giao). Còn tại Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII (tổ chức vào tháng 10-2024) Tiểu ban sẽ trình Dự thảo các văn kiện để Ban Chấp hành Trung ương thảo luận.

Từ năm 2025, Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV được thảo luận ở đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, quận và cấp tỉnh. Đến Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII (tổ chức vào tháng 5-2025), Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức thông qua các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trong đó có hai báo cáo của Tiểu ban Điều lệ Đảng, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

Quang cảnh phiên họp_Ảnh: TTXVN

Cũng tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng. Các thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ xây dựng báo cáo về công tác xây dựng Đảng 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo tổng kết việc thực hiện Điều lệ Đảng; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.

Trung Duy (tổng hợp)