TCCS - Ngày 5-7-2022, Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định số 228-QĐ/TW, ngày 7-2-2014 (Quy định 228), của Ban Bí thư, về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài và góp ý dự thảo quy định mới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối tới 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành ủy trên cả nước.

Quang cảnh hội nghị _ Ảnh: Thùy Linh

Tại điểm cầu Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thanh Sơn, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng, ban cán sự đảng các bộ, ngành, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các vụ chuyên môn của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Ngoại giao.

Tại các điểm cầu kết nối trực tuyến có các đồng chí đại diện thường trực 63 tỉnh ủy, thành ủy, cùng lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy và các phòng nghiệp vụ thuộc ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, hiện nay, Đảng ủy Bộ Ngoại giao quản lý các đảng viên sinh hoạt ở trong nước và tại các tổ chức đảng ở nước ngoài. Thành phần đảng viên đa dạng, không chỉ thuộc ngành ngoại giao mà cả đảng viên của các ban, bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang công tác, lao động, học tập ở nước ngoài. Để làm tốt nhiệm vụ quản lý đảng viên ở ngoài nước, Đảng ủy Bộ Ngoại giao không chỉ dựa vào mạng lưới các cấp ủy ở ngoài nước mà rất cần sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các ban cán sự đảng các bộ ngành, các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 63 tỉnh ủy, thành ủy.

Quy định 228 ban hành được 8 năm, quá trình thực hiện đã giúp nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong và ngoài nước trong công tác quản lý đảng viên ra nước ngoài. Trước yêu cầu của công tác quản lý đảng viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, xuất phát từ thực tiễn triển khai ở cơ sở cần điều chỉnh, bổ sung quy định để kế thừa, phát huy những nội dung còn phù hợp, cập nhật những yêu cầu mới, khắc phục những hạn chế, bất cập, từ đó kiến nghị với Ban Bí thư ban hành quy định mới thay thế Quy định 228.

Trong những năm qua, công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài đã góp phần thiết thực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Tại Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo, “công tác tổ chức cơ sơ đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đặc biệt, Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII yêu cầu “Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở ngoài nước và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động…”. Vì thế, tăng cường công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài là nhiệm vụ mang tính thời sự và là trọng trách chung của tất cả các cơ quan Trung ương và của từng địa phương.

Tại hội nghị, trên tinh thần góp ý trúng, đúng vào những nội dung ban tổ chức đề ra, các đại biểu đã nghe các bài phát biểu tham luận của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đa số các ý kiến tại hội nghị đều nhất trí cao với nội dung của dự thảo Báo cáo kết quả tổng kết 8 năm thực hiện Quy định 228, trong đó bao gồm những thành tựu và chỉ rõ những mặt chưa làm được, những hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện. Các ý kiến cũng nhất trí với các phương hướng lớn và đề xuất sửa đổi được đề cập trong dự thảo quy định mới thay thế Quy định 228.

Các ý kiến bổ sung đối với dự thảo báo cáo và sửa đổi quy định mới đều nhằm cụ thể hóa các nội dung về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tăng cường công tác quản lý đảng viên ở ngoài nước và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động. Đây cũng là những nội dung được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và một số nghị quyết, quy định mới ban hành của Đảng.

Bên cạnh đó, các biểu cũng thảo luận, đề xuất ý kiến, tập trung vào một số nội dung, như: Nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài; sinh hoạt Đảng ở nước ngoài, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng, miễn sinh hoạt Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên ở nước ngoài; công tác bồi dưỡng đảng viên trước khi ra nước ngoài; chất lượng đảng viên; phương thức bảo đảm đảng viên lao động ở nước ngoài; quy định đảng viên đi nước ngoài trên 15 ngày và dưới 15 ngày; cung cấp thông tin nhân thân của đảng viên ở nước ngoài trong thực hiện công tác cán bộ…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn đánh giá cao ý kiến đóng góp của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 228 của Ban Bí thư. Các ý kiến đã cụ thể hóa nội dung về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đảng viên ở ngoài nước và đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp cụ thể, xác đáng tại hội nghị, Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nghiêm túc tiếp thu để hoàn chỉnh dự thảo quy định mới trình Ban Bí thư theo kế hoạch. Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao mong tiếp tục nhận được sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ từ ban cán sự đảng các bộ ngành, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý đảng viên ra nước ngoài trên cơ sở quy định mới thay thế Quy định 228 với những nội dung mới và tinh thần mới. Qua đó, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức cơ sở đảng ở nước ngoài trong sạch, vững mạnh./.