Định hướng chính sách xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới

NGọ DUY HIểU

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Giữ vững, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong điều kiện hiện nay

PGS, TS. NGUYỄN AN NINH

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc bản chất giai cấp công nhân và phủ nhận vai trò của tổ chức công đoàn hiện nay

TS. Nguyễn Đăng Tuyên

Đại tá, Học viện Khoa học quân sự

Những nhận thức mới về giai cấp công nhân hiện nay*

PGS, TS. Nguyễn An Ninh

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh