TCCS - Để phát huy vai trò lãnh đạo, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận luôn nhận thức “Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo”(1). Nhìn lại kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận cho thấy, công tác xây dựng Đảng không ngừng được đổi mới, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, quyết định thắng lợi mọi chủ trương và mục tiêu đề ra.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, tặng quà và trao 1.000 lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận_Ảnh: TTXVN

Xem trọng giáo dục tư tưởng chính trị

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”(2) và “Muốn giáo dục nhân dân, làm cho mọi người đều tốt cả thì cán bộ, đảng viên phải tự giáo dục và rèn luyện hằng ngày”(3). Nhận thức sâu sắc lời di huấn của Người, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận luôn xác định làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quyết định đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xem đây là giải pháp then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Với tinh thần đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã bám sát các văn bản của Trung ương(4) để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã phát động đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” trong toàn Đảng bộ, chủ trương này không chỉ từng cán bộ, đảng viên tích cực hưởng ứng, mà còn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân. Đợt sinh hoạt này là dịp cho từng cán bộ, đảng viên tự nhắc nhở bản thân về niềm tự hào, trách nhiệm khi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng; lời hứa trước tổ chức và nhân dân khi được ứng cử, bổ nhiệm. Từ đó, từng cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự giác rèn luyện; góp phần phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua sáu tháng phát động đợt sinh hoạt, đã có 2.618/2.618 (đạt 100%) chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ tỉnh tổ chức sinh hoạt “Giữ trọn lời thề đảng viên” cho 38.885 cán bộ, đảng viên; tạo nên một không khí sôi nổi trong toàn Đảng bộ tỉnh Bình Thuận với quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; bước đầu khơi dậy tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận còn triển khai nhiều biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường đấu tranh, phê phán quan điểm, nhận thức sai trái của cán bộ, đảng viên, một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Định kỳ hằng quý, tổ chức thông tin thời sự chuyên đề cho cán bộ chủ chốt các cấp; định hướng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực chia sẻ thông tin chính thống, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, nhất là trong đấu tranh với các đối tượng lợi dụng không gian mạng để đăng tải thông tin sai sự thật tại địa phương, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng

Thực hiện chỉ dẫn của Người: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”(5), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở căn cứ Quy định số 127-QĐ/TW, ngày 1-3-2018, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), “Về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn” để bổ sung quy chế hoạt động các loại hình tổ chức cơ sở đảng bảo đảm tính phù hợp. Từ việc xác định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đối với cán bộ, đảng viên có vị trí, vai trò quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, do vậy từ đầu nhiệm kỳ đến nay: Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra 2.235 lượt tổ chức đảng và 6.368 lượt đảng viên, riêng cấp tỉnh và cấp huyện có 88 tập thể và 124 cá nhân lãnh đạo, quản lý được gợi ý kiểm điểm; giám sát 1.190 lượt tổ chức đảng và 4.086 lượt đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với một tổ chức đảng và 79 đảng viên; xử lý kỷ luật 6 tổ chức đảng và 267 đảng viên. Qua công tác kiểm tra, giám sát và kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân đã thẳng thắn chỉ ra hạn chế, khuyết điểm để từng cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa”, kịp thời đề ra giải pháp để khắc phục, nhất là trong rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tác phong, lối sống, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân.

Với chủ trương chú trọng phát triển đảng viên mới, không chỉ tăng thêm nguồn lực cho Đảng, làm cho tổ chức đảng ngày càng lớn mạnh, mà còn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hơn nửa nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phát triển đảng viên, nên bình quân hằng năm, toàn Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã kết nạp hơn 2.000 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra. Cùng với đó, các cấp ủy còn triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên gắn với thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên bảo đảm thực chất, kiên quyết đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng.

Đảng bộ vững mạnh tạo nền tảng cho kinh tế - xã hội phát triển

Thực tiễn cho thấy, khi tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường hiệu lực, hiệu quả, thì việc triển khai thực hiện mục tiêu đề ra sẽ có nhiều thuận lợi. Do vậy, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận luôn bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025), gắn với thực tiễn để cụ thể hóa thành các nghị quyết chuyên đề thực hiện những lĩnh vực chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó phải kể đến Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 11-11-2022, của Tỉnh ủy Bình Thuận, “Về một số chủ trương, giải pháp nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với quan điểm lấy người dân làm trung tâm của sự phát triển.

Mặc dù từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tình hình chính trị - kinh tế thế giới có nhiều biến động nhanh, khó lường, đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội; nguồn lực đầu tư phát triển của tỉnh còn hạn chế, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ. Nhưng với sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, do đó kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được một số kết quả quan trọng, khá toàn diện trên ba lĩnh vực “trụ cột” (công nghiệp, du lịch và nông nghiệp); cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2023 ước đạt 5,76%/năm. Trong đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, nhất là công nghiệp năng lượng thu hút được nhiều dự án quy mô lớn, từng bước đưa tỉnh Bình Thuận trở thành trung tâm năng lượng của quốc gia; ngành du lịch sớm phục hồi sau đại dịch COVID-19 và có sự bứt phá mạnh mẽ với số lượng khách du lịch, doanh thu thuộc nhóm cao của cả nước. Chỉ tính trong 9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đón hơn 6,98 triệu lượt khách (tăng 75,8% so với cùng kỳ năm 2022), doanh thu đạt 17.676 tỷ đồng (107,13% kế hoạch năm, tăng 92,31% so với cùng kỳ năm 2022); sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định, chuyển dần sang công nghệ cao, hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao và hình thành các chuỗi giá trị; thương mại - dịch vụ tăng trưởng nhanh, quy mô ngày càng lớn, chất lượng được nâng lên. Tỷ lệ thu ngân sách so với GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2023 đạt 9,86%, vượt chỉ tiêu đề ra (7,5 - 8%); tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2022 đạt 76.853,2 tỷ đồng (tăng bình quân đạt 14,02%/năm); kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, dần hoàn thiện và đồng bộ, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng khu dân cư, khu, cụm công nghiệp, dự án thủy lợi. Với sự quan tâm, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp và xúc tiến, thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực, nên từ năm 2020 đến nay, tỉnh Bình Thuận đã thu hút 12 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đầu tư 5,54 tỷ USD, tương đương khoảng 134.733 tỷ đồng; doanh nghiệp đăng ký thành lập mới từ năm 2020 đến tháng 6-2023 là 2.838 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký mới là 32.831 tỷ đồng. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học - công nghệ… đều có sự phát triển tích cực; chính sách hỗ trợ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ ngư dân khai thác thủy hải sản xa bờ được thực hiện tốt; đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong tỉnh ngày càng được nâng lên.

Diện mạo thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận hôm nay_Nguồn: chinhphu.vn

Một số bài học kinh nghiệm

Từ kết quả đạt được và qua thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, cấp ủy các cấp phải lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; bám sát nguyên tắc, yêu cầu, mục tiêu, giải pháp được nêu trong nghị quyết của Trung ương, của tỉnh gắn với rà soát tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao.

Thứ hai, phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát. Quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng phải thiết thực, toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của đơn vị, địa phương gắn với giải quyết vấn đề dư luận quan tâm; cấp ủy các cấp phải cầu thị, lắng nghe ý kiến phản biện của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nếu nhận thấy đã quyết định đúng thì phải quyết tâm triển khai thực hiện, nếu còn hạn chế, thiếu sót thì tiếp thu, khắc phục.

Thứ ba, phải xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; quyết tâm xử lý cán bộ, đảng viên có thái độ làm việc cầm chừng, sợ sai, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, che chắn, phòng thủ; cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện hiệu quả Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22-9-2021, của Bộ Chính trị, “Về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung”... chính là nguồn lực và động lực để thực hiện hiệu quả các khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã đề ra(6).

Thứ tư, chú trọng công tác sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng; kịp thời biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý cán bộ sai phạm theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” sẽ là điều kiện để củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ để đưa tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững 

Xây dựng tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển, năng lượng và du lịch là mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã đề ra. Để đạt được mục tiêu đó, toàn Đảng bộ tỉnh phải nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn, cùng thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với cả hệ thống chính trị; bảo đảm thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế.

Hai là, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; phát huy cao nhất vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ ở từng đơn vị, địa phương. Tiếp tục khuyến khích và bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên tích cực đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển của quê hương Bình Thuận.

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong đó khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh; kiên trì thúc đẩy phát triển ba lĩnh vực “trụ cột” (công nghiệp, du lịch và nông nghiệp) thực sự là kiềng ba chân” để Bình Thuận phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Trong đó, bên cạnh thế mạnh về phát triển công nghiệp sản xuất điện, đẩy mạnh hơn nữa công nghiệp chế biến, phụ trợ, nhất là công nghiệp phụ trợ phục vụ công nghiệp năng lượng; tập trung thu hút nhà đầu tư chiến lược để đầu tư phát triển Khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành điểm du lịch hàng đầu của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tạo động lực lan tỏa tới các khu vực khác trong tỉnh; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ theo hướng sinh thái, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng với thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hình thức liên kết sản xuất, chế biến nông sản theo chuỗi giá trị.

Bốn là, cùng với phát triển kinh tế, sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế, khoa học - công nghệ, thể dục - thể thao, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phấn đấu không để bất cứ hộ gia đình chính sách nào có mức sống dưới mức trung bình của cư dân cùng địa bàn. 

Năm là, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận trong xã hội; phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước; phát huy rộng rãi quyền làm chủ của nhân dân và vai trò chủ thể của nhân dân để thực hiện hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội đối với những vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Sáu là, lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nhất là trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp./.

------------------------

(1) Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 33
(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 11, tr. 612
(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 671
(4) Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, “về những điều đảng viên không được làm”…
(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 15, tr. 113
(6) Gồm: 1- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, có năng lực, đạo đức, trách nhiệm; 2- Tăng cường thu hút, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ; 3- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi.