Nội dung với đánh dấu (tag) đảng bộ thành phố hà nội .

Đảng bộ thành phố Hà Nội thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

ĐINH TIẾN DŨNG
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

10:45, ngày 16-11-2023

TCCS - Với truyền thống đoàn kết, gương mẫu, trí tuệ và bản lĩnh, trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn quán triệt, nỗ lực thực hiện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, công nhân, người lao động Thủ đô Hà Nội _Nguồn: nhandanvn

Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh

Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước, có vị trí, vai trò là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế; với dân số chiếm khoảng 8,5% của cả nước. Trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới (từ năm 1986 đến nay) và thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12, ngày 29-5-2008, của Quốc hội, “Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan”, Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, đặc biệt là các nghị quyết, chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô(1) để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị các cấp của thành phố.

Thành ủy Hà Nội đã nghiên cứu xây dựng và chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xác định đây là nhiệm vụ “xương sống”, “cốt lõi” trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; trên cơ sở đó, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố kịp thời cụ thể hóa thành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch, chương trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được Thành ủy Hà Nội đặc biệt chú trọng, chỉ đạo triển khai đạt kết quả tích cực, với nhiều công trình khoa học có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc(2); qua đó, kịp thời tham mưu với Trung ương ban hành các nghị quyết, kết luận, chương trình, định hướng, với tầm nhìn chiến lược trong xây dựng và phát triển Thủ đô. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội đã ban hành các văn bản để lãnh đạo quá trình thực hiện(3). Đây là cơ sở và là định hướng đặc biệt quan trọng để Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững và toàn diện trên tất cả lĩnh vực, tập trung vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô với tầm nhìn, định hướng dài hạn.

Thành ủy Hà Nội tích cực đổi mới, sáng tạo, đa dạng hình thức tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết các cấp, đặc biệt là đã đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của Trung ương và Thành ủy Hà Nội trực tuyến qua hệ thống mạng nội bộ, trực tuyến trên đài truyền hình, qua các cuộc thi trực tuyến,... Công tác giáo dục lý luận chính trị được nâng lên cả về quy mô, số lượng và chất lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Thành ủy Hà Nội chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng mở rộng, phát huy dân chủ trong Đảng, đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng(4) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở. Thành ủy Hà Nội đặc biệt quan tâm chỉ đạo xây dựng, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy trình công tác trong toàn hệ thống chính trị thành phố; chú trọng lựa chọn trúng, đúng các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên,... bảo đảm xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức được chủ động thực hiện trước một bước và triển khai thực hiện toàn diện, bài bản, khoa học, dân chủ, được Trung ương, cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao(5).

Thành ủy Hà Nội xác định công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng là nhiệm vụ quan trọng, then chốt, đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31-5-2021, về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo”; đồng thời, cơ bản hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung đồng bộ hệ thống quy chế, quy định về công tác cán bộ, bảo đảm ngày càng sát thực tiễn, công khai, minh bạch, dân chủ. Công tác cán bộ có sự chuyển biến rõ nét, ngày càng đổi mới, nền nếp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới.

Công tác nội chính, kiểm tra, giám sát được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đạt được những kết quả rất tích cực, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và từng năm; quy chế làm việc của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; ban hành các đề án, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, nổi bật là Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 18-2-2022, của Ban Thường vụ Thành ủy, về “Nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa vi phạm”,... Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm được tập trung chỉ đạo, có tác dụng răn đe, hạn chế một số biểu hiện suy thoái, biến chất; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế. Các vụ án, vụ việc sau khi đưa vào diện Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo Thành ủy theo dõi, chỉ đạo đã được khẩn trương, quyết liệt điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo đúng pháp luật, được dư luận nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Thành ủy Hà Nội tập trung lãnh đạo, phát huy vai trò của hệ thống dân vận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị về thực hiện công tác dân vận; chỉ đạo hệ thống dân vận cơ sở phát huy vai trò của gần 5.000 tổ dân vận ở thôn, tổ dân phố. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang trên địa bàn Thủ đô được thực hiện với phương châm hướng về cơ sở, xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được quan tâm. Việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (năm 2022) được thực hiện nghiêm túc.

Thành ủy Hà Nội đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và nhân dân Thủ đô tham gia góp ý, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, tham gia giám sát, phản biện xã hội,…; đồng thời, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố với chính quyền các cấp; qua đó, kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh, gây bức xúc trong nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng trước ngày khởi công dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô _Nguồn: chinhphu.vn

Tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, gắn với thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt và nhất quán của Thành ủy Hà Nội là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chăm lo kiện toàn tổ chức, bộ máy, đổi mới phương thức quản lý, điều hành của hội đồng nhân dân (HĐND) và ủy ban nhân dân (UBND) các cấp. Thành ủy Hà Nội đã ban hành Đề án số 15-ĐA/TU, ngày 12-5-2022, của Ban Thường vụ Thành ủy, về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”; ban hành các quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban cán sự đảng UBND thành phố, chỉ đạo tăng cường mối quan hệ công tác giữa Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố với HĐND thành phố, UBND thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Từ đó, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND các cấp ngày càng được nâng lên; HĐND các cấp đã phát huy ngày càng tốt hơn vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Các kỳ họp của HĐND thường xuyên được đổi mới theo hướng phát huy trách nhiệm, trí tuệ của từng đại biểu; tăng cường thời lượng chất vấn và trả lời chất vấn; nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết(6); kịp thời ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Thủ đô,... Hoạt động giám sát, tái giám sát, tiếp xúc cử tri được thực hiện theo đúng quy định, tăng số lượng các cuộc giám sát chuyên đề, tập trung vào những lĩnh vực, vấn đề dân sinh bức xúc và dư luận quan tâm(7). Hoạt động chất vấn, giải trình, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện đúng luật và ngày càng hiệu quả. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của thành phố qua các nhiệm kỳ được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, bài bản, khoa học và đúng quy định, góp phần tạo nên thành công chung của cả nước. Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố có nhiều đổi mới, góp phần phản ánh kịp thời các kiến nghị của cử tri, tham gia xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực của đất nước và Thủ đô.

Thành ủy Hà Nội lãnh đạo xây dựng và thông qua các nghị quyết, kết luận về chủ trương đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giải quyết hiệu quả các vụ việc tồn đọng kéo dài trên địa bàn thành phố; lãnh đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống chính trị của thành phố(8); theo đó, Chỉ thị số 24-CT/TU và  Kế hoạch số 171-KH/TU đã được quán triệt tới toàn thể cấp ủy các chi bộ trực thuộc, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể trực thuộc để tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố, nhằm từng bước khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, khuyến khích, động viên cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Thành ủy và HĐND thành phố, UBND các cấp đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, chủ động, linh hoạt trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ, đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành theo hướng tập trung, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, rõ tiến độ hoàn thành; chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Hà Nội đã triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết, của Trung ương về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố(9).

Từ ngày 1-7-2021, thành phố Hà Nội chính thức tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 175 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây. Với sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao, Thành ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đã kịp thời cụ thể hóa, ban hành đầy đủ các kế hoạch, nghị quyết, cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ cụ thể; chú trọng, tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên và chuyên đề, nhằm kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tổ chức thí điểm mô hình chính quyền đô thị, tạo chuyển biến tốt về phong cách làm việc, ý thức, trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân, các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố từng bước được cải thiện(10).

Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và quyền làm chủ của nhân dân

Thành ủy Hà Nội luôn xác định đổi mới hệ thống chính trị các cấp của thành phố vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới Thủ đô; nâng cao tính năng động, sáng tạo và hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong một mục tiêu thống nhất là bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, thực hiện tốt dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nhất là cấp cơ sở, tổ chức đoàn thể ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước được tăng cường; chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố không ngừng được đổi mới, ngày càng thiết thực, bám sát các nhiệm vụ chính trị của thành phố; tập trung hướng mạnh về cơ sở. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố ngày càng chặt chẽ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, triển khai sâu rộng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo từng đối tượng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và thành phố.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được tăng cường và đi vào chiều sâu; thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thành phố Hà Nội ngày càng trong sạch, vững mạnh theo các quy định của Trung ương(11).  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan, mang tính xây dựng; có trọng tâm, trọng điểm(12).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố các cấp đã tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài cùng chung sức, đồng lòng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, vận động ủng hộ Quỹ “Phòng, chống dịch COVID-19”, “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” và các quỹ an sinh xã hội; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên. Thực hiện tốt các quy định và quyết định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân(13). Hoạt động của các cấp hội ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, đóng góp vào quá trình xây dựng và sự phát triển của Thủ đô.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội vẫn còn một số hạn chế: 1- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có mặt hiệu quả chưa cao; 2- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo; 3- Việc nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ở một số cơ sở chưa kịp thời; 4- Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy cơ sở có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu; 5- Chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước còn chưa đồng đều; 6- Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy có nơi còn buông lỏng, chưa thường xuyên; 7- Chất lượng hoạt động của HĐND một số địa phương còn chậm đổi mới; hoạt động quản lý, điều hành của một số chính quyền cơ sở chưa hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính thực hiện chưa nghiêm; chuyển đổi số, cải cách hành chính chưa đạt như mong muốn; 8- Một số hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của thành phố có lúc, có nơi chưa theo kịp tình hình; tính chủ động trong tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền đôi lúc còn hạn chế.

Một số bài học kinh nghiệm

Một là, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, toàn diện trên cơ sở kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng; kịp thời tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận để đổi mới sáng tạo, chống bảo thủ, trì trệ; kiên quyết, kiên trì đấu tranh với những biểu hiện cơ hội chính trị.

Hai là, phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm “cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”, công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ba là, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị; gắn bó mật thiết với nhân dân và tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đồng thời, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bốn là, xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn kết chặt chẽ với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả giữa “xây” và “chống”, trong đó, xây dựng Đảng là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách; đồng thời, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá.

Năm là, phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, cách làm bài bản, dân chủ, chắc chắn và có bước đi phù hợp; kiên trì, cầu thị, lắng nghe; không quá mức cầu toàn, không chủ quan nóng vội, mất cảnh giác và không tự mãn với thành tích đạt được. Những việc mới, khó, phức tạp thì tiến hành thí điểm, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, tìm ra cách làm phù hợp, hiệu quả nhất để nhân rộng.

Công an thành phố Hà Nội làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử _Nguồn: vietnamnet.vn

Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Thứ nhất, tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn với triển khai đồng bộ, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các quan điểm, mục tiêu, tầm nhìn đã được đề ra tại Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5-5-2022, của Bộ Chính trị, “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết chuyên đề của Thành ủy, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động ở tất cả các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng đóng góp xây dựng Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đổi mới, nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn chiến lược trong xây dựng, ban hành chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án công tác của Thành ủy Hà Nội và cấp ủy các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17-11-2022, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và xây dựng văn hóa trong Đảng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Đảng, góp phần sớm đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối, nhất là bên trong các đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ tư, tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, nhất là đối với người đứng đầu. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, xây dựng, hoàn thiện và thực hiện cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, công chức, viên chức, thu hút nhân tài phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Thứ năm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực có vị trí, vai trò quan trọng, nhạy cảm, tác động đến nhiệm vụ chính trị của thành phố và cơ sở, nơi có nhiều đơn, thư, được dư luận phản ánh tiêu cực. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của hệ thống chính trị thời gian tới.

Thứ sáu, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (năm 2022); cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thứ bảy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền, tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trên các lĩnh vực, tiếp tục cải thiện và nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả mô hình chính quyền đô thị tại các quận và thị xã Sơn Tây trong giai đoạn mới.

Thứ tám, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trên cơ sở phối hợp tiếp tục đẩy mạnh, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố./.

-------------------------

(1) Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 15-12-2000, của Bộ Chính trị khóa VIII, “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ 2001 - 2010”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 6-1-2012, của Bộ Chính trị, “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011 - 2020”; Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5-5-2022, của Bộ Chính trị, “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
(2) Giai đoạn từ năm 1996 - năm 2005, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo nghiên cứu, hoàn thành 20 đề tài khoa học cấp thành phố, hoàn thành 13 đề tài nghiên cứu khoa học, tổng kết nhiều chuyên đề quan trọng khác. Từ năm 2006 đến nay, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học; nghiên cứu, hoàn thành 104 đề tài khoa học cấp thành phố, tổng kết nhiều chuyên đề. Hoàn thành 8 đề tài nghiên cứu thuộc Chương trình trọng điểm cấp thành phố Hà Nội “Những luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
(3) Như: Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 6-1-2012, của Bộ Chính trị, “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011 - 2020”; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 22-2-2022, của Ban Thường vụ Thành ủy “Về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 30-12-2022, của Ban Thường vụ Thành ủy “Về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”,...
(4) Như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII; Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị, về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””.
(5) Thành phố Hà Nội đã hoàn thành tỷ lệ tinh giản 10% đến năm 2021, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015, của Bộ Chính trị, “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, góp phần giảm chi thường xuyên của thành phố (đến năm 2020, chỉ còn 51%, thấp hơn so với bình quân chung của cả nước).
(6) Trong giai đoạn 2011 - 2020, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành 336 nghị quyết thường kỳ và chuyên đề.
(7) Trong giai đoạn 2011 - 2020, HĐND thành phố Hà Nội đã tiến hành 320 cuộc giám sát, khảo sát.
(8) Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 7-8-2023, của Ban Thường vụ Thành ủy, “Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”; đồng thời, ban hành Kế hoạch số 171-KH/TU, ngày 14-8-2023, của Thành ủy Hà Nội, “thực hiện Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”.
(9) Như: Kết luận số 46-KL/TW, ngày 19-4-2019, của Bộ Chính trị, về “Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”, Nghị quyết số 97/2019/QH14, ngày 27-11-2019, của Quốc hội, “Về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội” và Nghị định số 32/2021/NĐ-CP, ngày 29-3-2021, của Chính phủ, “Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14, ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”.
(10) Năm 2022, Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của thành phố Hà Nội xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 12/63 tỉnh, thành phố...
(11) Như: Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12-12-2013, của Bộ Chính trị, “Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013, của Bộ Chính trị, “Ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.
(12) Từ năm 2013 đến tháng 6-2023, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố Hà Nội đã chủ trì, phối hợp tổ chức hơn 92.077 cuộc giám sát, hơn 13.385 hội nghị phản biện xã hội.
(13) Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-2-2019, của Bộ Chính trị, “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Quyết định số 2200-QĐ/TU, ngày 25-5-2017, của Thành ủy Hà Nội, ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”.