Đồng chí Đào Duy Tùng với Tạp chí Cộng sản

PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

TCCS - Đồng chí Đào Duy Tùng (20-5-1924 - 13-6-1998), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Thường trực Bộ Chính trị, là nhà lãnh đạo, nhà tư tưởng và lý luận xuất sắc của Đảng ta, một chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng. Giữ cương vị Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản từ tháng 8-1965 đến tháng 4-1982, đồng chí Đào Duy Tùng có đóng góp rất quan trọng vào quá trình trưởng thành, ngày càng khẳng định vai trò, sứ mệnh là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hoàn thành nhiều công việc có ý nghĩa to lớn của Tạp chí Cộng sản, qua đó góp phần vào sự phát triển công tác báo chí cách mạng, công tác lý luận chính trị và công tác tư tưởng của Đảng.

Vận dụng quan điểm cán bộ phải “cả gan làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng phẩm chất “dám làm” của người cán bộ, đảng viên hiện nay

TS TRẦN QUỐC CƯỜNG

Trung tá, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

PGS, TS Cao Văn Trọng

Đại tá, Hội đồng Lý luận Trung ương

Hoàn thiện lý luận về mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam qua tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS NGUYỄN VĂN ĐIỂN - HÀ THỊ VIỆT THÚY

Học viện Chính trị khu vực II

Đồng chí Trần Phú - Tấm gương sáng về chủ nghĩa yêu nước cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của nhân dân lên trên hết, trước hết

PGS, TS VŨ TRỌNG LÂM

Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật