Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, lực lượng tham gia công việc ở cơ sở miền núi, biên giới, vùng dân tộc thiểu số

HÙNG ANH

Phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật cho những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Đức Phương

Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh